Vedtægter

 

Vedtægter for Ålbækparkens Grundejerforening

 

§1.

Foreningens navn er ”Ålbækparkens Grundejerforening”.

 

§2.

Formål

Foreningens formål er at varetage nuværende og fremtidige grundejeres interesser i sommerhusområdet,

samt at sikre grundejerne det rekreative formål, som sommerhusområdet indebærer.

Dette søges løst bl.a. gennem følgende funktioner:

1. at være oplysende og rådgivende overfor medlemmerne.

2. at bringe de på generalforsamlingen trufne beslutninger til udførelse.

3. at søge tilslutning til gennemførelse af alle i

området ønskede foranstaltninger.

 

§3.

Organisation

Foreningens organisation består af generalforsamlingen og bestyrelse.

 

§4.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, forandre og ophæve

vedtægter, ligesom enhver af generalforsamlingen vedtagen beslutning er bindende for foreningens medlemmer.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved almindeligt brev og med 14 dages varsel.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse, revisorer og suppleanter.

6. Fastsættelse af årskontingent og bestyrelseshonorar.

7. Eventuelt.

Kun foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen med stemmeret og valgbarhed.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes med otte dages varsel.

 

Forslag til årets generalforsamling skal være formanden i hænde senest den 1. april, og disse indkomne forslag udsendes sammen med indkaldelsen til årets generalforsamling.

 

 

§5.

Afstemning

Til vedtægtsændring fordres mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Alle andre beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal og ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning finde sted, når begæring herom fremsættes, samt ved valg under § 4 pkt. 5.Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§6.

Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Valg til bestyrelse sker for 2 år ad gangen, og for at bevare og sikre en vis kontinuitet vælges der i de lige årstal 3 og i de ulige årstal 2 medlemmer.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et estyrelsesmedlem.

Genvalg kan finde sted.

Der vælges to revisorer, som afgår på skift hvert år. På generalforsamlingen vælges for et år, to bestyrelsessuppleanter og en revisorsuppleant.

Valgbarhed kræver fremmøde ved generalforsamlingen, eller ved skriftlig tilkendegivelse.

 

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 14. juni 1991

 

formand kasserer sekretær

Børge Nielsen-Boe Per B. Frandsen Axel Søgaard

 

bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem

Harry Andersen       Niels Bjerre
 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og ét bestyrelsesmedlem samt udvalg til varetagelse af foreningens daglige drift.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og i øvrigt når det anses for påkrævet.

Indkaldes sker ved almindeligt brev, med otte dages varsel. Alle afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning.

Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer.

Ved køb og salg samt pantsætning, skal beslutning herom være godkendt på en generalforsamling.

 

§7

Kontingent

Til bestridelse af foreningens udgifter opkræves der et årligt kontingent, hvis størrelse jfr. §4, fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Grundejere, som besidder flere grunde, skal betale kontingent for hver grund.

Alle medlemmer af foreningen har pligt til at betale det fastsatte medlemskontingent, og i øvrigt at efterkomme alle på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Kontingent for et år er pt. 600 kr.

 

§8

Protokol

Over såvel det på generalforsamlingen som på bestyrelsesmøder vedtagne, skrives der et kort referat i den af foreningen autoriserede protokol.

§9

Inhabilitet

Ingen i bestyrelsen kan deltage i nogen afgørelse, hvis vedkommende har en personlig interesse i denne.

§10

Regnskaber

Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.

§11

Jagt

Al jagt i sommerhusområdet er forbudt.

 

Protokollater

Vedtaget den 20.06.86.

Grundejere, som foranstalter eller ved egen kørsel uhensigtsmæssigt ødelægger vejene, skal selv sørge for retablering af skaderne efter bestyrelsens anvisning.

 

Vedtaget den 08.06.90.

Alle sommerhusgrunde skal slås inden 15. juni. Træer og hække langs stam- og stikveje klippes til en afstand på 1,5 meter fra skel. Endvidere holdes stier i en bredde på 1,5 meter. Såfremt grunde, træer og hække ikke er slået/klippet inden den 15. juni, foranstalter grundejerforeningen arbejdet udført, og de pågældende grundejere bliver opkrævet det beløb, arbejdet koster.


Vedtaget den 04.06.99

Regnskabsåret går fra 1. april til 31. mats og kontingent følger regnskabsåret.

Kontingent skal betales senest 1. juni, derefter går det til inkasso.


Vedtaget den 11.6.10.

Der pålægges et gebyr på 75 kr efter første rykkerskrivelse.

Opkrævning af pålagte gebyrer følger regnskabsåret.


Ved hver stikvej udlægges hvert år en grusbunke, således grundejerne kan udbedre opståede skader på deres stikvej.

Regler for alle fællesarealer:

Arealer indenfor strandbeskyttelseslinjen må iflg. Skov- og Naturstyrelsen ikke ændres.

Fællesarealet er området mellem strandbeskyttelseslinjen og den del af grunden, hvor hegnspælen står. Dette område må kun beskæres med bestyrelsens godkendelse. Beskæres området, skal der tages hensyn til særlige planter og dyr, derfor må beskæringen ikke være lavere end 1 m.

Selvtægt vil være en overtrædelse af grundejerforeningens regelsæt.

Ved selvtægt får ejeren en påtale af bestyrelsen, der informerer om sagen på hjemmesiden.

 

 

Vedtaget 2. juni 2017

§ 4 …................ Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved fremsendelse af e-mail eller ved almindeligt brev og med 14 dages varsel.

 

§ 6..............Indkaldelse sker ved almindeligt brev eller ved mail med 8 dages varsel


Vedtaget den 8.juni 2018

Der pålægges et gebyr på 100,-  kr. efter første rykkerskrivelse. Opkrævning af pålagte gebyrer følger regnskabsåret.