Referat 16.08.2017

Ålbækparkens  Grundejerforening

v/formand  Niels Brøndum           

Ålbækparken 141...7860 Spøttrup

E-mail: niels@brondums.net       

tel:    22796373                           


Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde den 16. aug. 2017 kl.18.30

Mødet holdes hos Niels Brøndum . Ålbækparken


1.Uderskrivelse af referatet fra sidste møde

2.Siden sidst.

3.Planlægning af arbejdsdagen

4.Forhold vedr. søen

5.Evt

6.Gåtur i området.


Referat:


Siden sidst:

Formanden oplyser, at han har modtaget en klage fra en grundejer vedr. den opskyllede tang på stranden. Maibritt fra campingpladsen oplyser i den forbindelse, at der foreligger en aftale med Skive kommune om, at stranden renses 3 gange i sommer-perioden. Det er campingpladsindehaverne der bestiller strandrensningen, men bestyrelsen i Ålbækparken vil fremadrettet have fokus på området, og vi vil rette henvendelse til campingpladsen, når en strandrensning er påkrævet. Formanden har rettet henvendelse til Skive kommune vedr. de henlagte brofag på stranden. Vi vil gerne have disse brofag fjernet, idet strandområdet ikke skal fungere som oplagsplads. Der er intet sket i sagen. Nu er sæsonen stort set slut, så bestyrelsen foretager sig ikke yderligere. Bestyrelsen har modtaget en skrivelse fra J. Frydenlund vedr. etablering af en cykelsti fra Ålbæk til Lihme. Bestyrelsen ønsker fremadrettet at støtte initiativer, der vil arbejde for etablering af en cykelsti i dette område. Bestyrelsen ønsker ikke at tage yderlige initiativer. Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en grundejer om manglende indklipning ud mod en stikvej. Bestyrelsen har besigtiget området, og sekretæren vil kontakte 2 grundejere med henblik på, at få foretaget den nødvendige indklipning.


Planlægning af arbejdsdagen den 23.9:

Arbejdsdagen starter kl. 10 og slutter kl. 13. Foreningen er vært med smørebrød og øl/vand. Vi mødes ved grillen på bålpladsen kl.10. Opgaver: Vi skal have udlagt en større mængde flis. Hertil ønskes folk med trillebøre og skovle. Vi skal have repareret foreningens bænke i området. Vi skal bruge folk der kan betjene en vinkelskiber, boremaskine og svensknøgle. Tilmelding til formanden senest den.1.9.2017. Jytte sendes snarest en mail til grundejerne.

Søen: Bestyrelsen har truffet den beslutning, at søen ikke genoprettes. Den beslutning meddeler formanden til Ålbækparken 1.  Søen oprenses, og bestyrelsen har godkendt den pris, der er fremsendt af entreprenøren. Formanden bestiller arbejdet til udførelse, og anviser entreprenøren, hvor det oprensede materiale skal henlægges.


Evt.

Næste møde holdes som aftalt hos Helmer Støvring den 8.9.17 kl. 10


Gåtur i området:

Bestyrelsen besigtigede området, og der rettes henvendelse til Ålbækparken nr,  , hvor bestyrelsen meddeler, at vi ikke kan støtte forslaget om fældning af nogle træer i området, Bestyrelsen har i samme sag besluttet, at der foretages en indklipning af træer og buske langs stien, der løber fra Ålbækparken 13, ud mod fællesarealet. Ernst er tovholder på dette arbejde.


Ålbæk den 17. aug 2017

Bo Bertel