Generalforsamling 2015

Referat af generalforsamlingen afholdt den 5.juni 2015 i Lihme Forsamlingshus.


Der var fremmødt 47 personer til generalforsamlingen. Disse repræsenterede 27 grundejere.


Formanden Hans Hovgaard bød de fremmødte velkommen til generalforsamlingen.


1.Valg af dirigent.

Jørgen Frydenlund blev foreslået og valgt. Jørgen Frydenlund kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten gav herefter ordet til Hans Hovgaard, der fremlagde bestyrelsens beretning.


2.Bestyrelsens beretning.

Året startede med et rigtig hyggeligt Sankt Hans bål på vore bålplads, og der var et rigtig

flot fremmøde af medlemmer. Sidste efterår havde vi i bestyrelsen besluttet at lave et flisebelagt areal, hvor vi kan stå med grillen uden at stå og snuble. Hvad skete der ?

En dag jeg kørte om til sommerhuset, lå der et læs brugte fliser. Jeg skulle nu til at undersøge, hvor de var kommet fra. Det var vores næstformand Ernst Andersen, der en dag var kommet forbi et sted i Lem, hvor indkørslen skulle laves om med ny belægning.


Ernst var hurtig, og foreslog at de jo lige så godt kunne køre fliserne til Ålbæk, som et andet sted hen. Nu skal vi have lagt fliserne, og jeg håber, at vi når det før den 27.06., hvor vi jo holder bålaften.


I bestyrelsen har vi arbejdet på at fremstille en velkomstmappe, som vi håber, at alle sommerhusejere  vil have liggende i sommerhuset som et opslagsværk til f.eks. gæster.

Vi vil uddele mappen til foreningens 40 års jubilæumsfest, som vil blive afholdt på Limfjord Camping den 6. august 2016., så I må gerne skrive denne dato i kalenderen.

Der vil blive indbudt til denne fest senere.


Nu er vore 2 nye broer over vore vandløb blevet afprøvet under den sidste januarstorm.

Begge broer stod under vand uden at tage skade af det.


Nu er telemasten endelig kommet op på Vadumvej 4 til fælles glæde. Det er Telenor og

Telias mast efter mit vidende, og der er måske andre der lejer sig ind på masten. Men altså ikke TDC, men så må man jo flytte udbyder.


Ernst Andersen har hjulpet Brixen maskinstation med at rense et rør, som ligger i vores drængrøft. Røret var tilsyneladende stoppet med trærødder, og det betyder, at vi får en mindre udgift i år til fjernelse at de træer, der vokser over disse drænrør.


Igen i år vil jeg gerne henstille, at man får foretaget den nødvendige indklipning af træer og buske, og at man får fyldt grus i hullerne på sidevejene. Så skal vi nok i foreningen holde vores stamveje i farbar stand. Men når dette er sagt, vil jeg også gerne rose for det fine arbejde, som de fleste grundejere og gæster lægger i at holde området flot og i orden. Så tak for dette!

Næsten alle med hund er gode til at holde hunden i snor, når de går i området. Men der er også fritgående hunde! Der er børn og voksne der ikke kan lide eller ligefrem er bange for hunde, og det vildt vi har i området bliver også let skræmt. Så tænk over dette!


Lørdag den 13.06. 2015 holder vi vores fælles arbejdsdag, hvor vi bl.a. skal have lavet vores nye grillplads færdig. Vi skal også have malet foreningens bænke i området. Vi  har et vandløb, vi skal have renset, da det ellers gror til af vegation. Vi vil meget gerne have en tilmelding til en af bestyrelsens medlemmer efter generalforsamlingen, så vi ved, hvor mange der vil hjælpe. Men ellers mød bare op i arbejdstøj & værktøj den 13. juni kl. 10.00 ved bålpladsen


Igen i år vil jeg takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Uden jer gik det ikke.

Dette er, hvad jeg har at berette.


Dirigenten udbad sig herefter kommentarer fra de fremmødte til den fremlagte beretning.

Dueholm fra no. 102 spurgte, om formanden var bekendt med planer for kloakering af

området i Ålbækparken. Formanden var ikke bekendt med sådanne planer og næstformanden kunne supplere med, at det næppe ville komme til området de næste par år.


Birkelund fra no. 132 gjorde opmærksom på den dårlige stand, som infoskiltene ved stamvejene var i. Birkelund mente, at skiltene skulle fornyes. Formanden meddelte, at dette nu var noteret. Støvring fra no. 153 spurgte til planerne for de centralt placerede affaldscontainere. Formanden oplyste, at der ikke var tilgået foreningen nye oplysninger

om dette.


Dueholm fra no. 102 spurgte om foreningen kunne gøre noget for at bekæmpe

udbredelsen af hybenroserne, der breder sig på strandarealet. Formanden svarede, at der

foregår en bekæmpelse/nedklipning af roserne på foreningens område. Men foreningen

kan ikke foretage bekæmpelse på de private grunde, der strækker sig helt ud i vandkanten. Dette påhviler den enkelte grundejer,. Formanden oplyste endvidere, at bestyrelsen er meget opmærksom på problematikken med de vilde roser, der breder sig uhæmmet. Lone Børmark oplyste, at hun i forbindelse med bestyrelsens fokus på dette problem, havde skrevet til en række myndigheder om muligheden for at bekæmpe roserne. Svaret var, at vi absolut ikke måtte foretage nogen bekæmpelse.


Herefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.


3.Fremlæggelse af regnskabet,

Kasserer Sonja Jensen fremlagde det reviderede regnskab og Sonja opfordrede de fremmødte til at stille spørgsmål om tallene.  Poul Larsen spurgte, om de stigende udgifter til Sankt Hans skyldtes, at foreningen havde forlænget tidsrummet, hvor der kan afleveres grene m.m. på bålpladsen. Sonja svarede bekræftende på dette. Der blev spurgt, om regnskabet ville blive fremsendt sammen med indkaldelsen til general-forsamlingen 2016. Bestyrelsen behandler punktet på næste bestyrelsesmøde.


Vedr. posten --vedligeholdelse af veje--, spurgte Frank Sørensen Ålbækparken 152, om 4 læs grus virkelig  kunne koste 25.000. Kassereren kunne fortælle, at sådan forholdt det sig naturligvis ikke. Denne post dækker over en række mindre poster, der alle har med vejenes vedligeholdelse at gøre. Det er poster som skrabning af stamveje, grus til stikvejene, nedlægning af drænrør under vej, klipning af hybenroser ved vejene, græsslåning af rabatter, og endnu en skrabning af vejene.


Der blev spurgt om grus til Ålbæk Strandvej. Ernst Jensen kunne beklage, at det var en forglemmelse, at der ikke var aflagt grus deromme. Det ville blive rettet til efteråret, når der aflægges grus igen. Der udspandt sig en længere snak om den glemte grus, og Bo Bertel opfordrede grundejerne til at kontakte bestyrelsen, i stedet for at gå et helt år og irritere sig . Bestyrelsen gør sig umage med arbejdet, og det vil være en hjælp for bestyrelsen, at man støtter op med en henvendelse, hvis noget skulle kikse.


Clemmensen bad om ordet og sagde, at han gerne ville rose bestyrelsen for det gode arbejde der udføres. Herefter blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen.


4.Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.


5.Valg til bestyrelsen.

Sonja Jensen blev genvalgt

Bo Bertel blev genvalgt

Suppleanter til bestyrelsen:

1.suppleant Jytte Christensen

2.suppleant Susanne Ravn

Revisor: Poul Larsen genvalg

Revisorsuppleant. Claus Sønderkjær


6.Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorar.

Kontingent og bestyrelseshonorar fortsætter uforandret.


7.Evt.

Kasserer Sonja Jensen opfordrede alle til at være omhyggelig med at meddele eventuelle adresseændringer til foreningen. Det er en tidskrævende opgave, at skulle opdatere ikke

meddelte adresseændringer. Lone Børmark meddelte, at hun har haft nogle henvendelser vedr. foreningens hjemmeside. Hjemmesiden er netop opdateret. Det har været en besværlig proces, hvor vi bl.a. ikke har kunnet lægge nye informationer ind gennem en

periode. Hjemmesiden skulle nu være helt på plads.


Susanne fra Ålbækparken 17 spurgte, om der var et samarbejde mellem Ålbækparkens Grundejerforening og foreningen Ålbæk Strand.  Hans Hovgaard oplyste, at der ikke er et samarbejde mellem de 2 foreninger. Det er 2 selvstændige foreninger, der dog begge gerne ser en udvikling af strandområdet. Der arbejdes på at finde sponsorer, der kan fremme en udvikling i området.  Vedr. den udlagte flydeponton oplyste formanden, at der en kort svømmetur ud til pontonen, og kan man ikke klare den korte svømmedistance, så bør man nok ikke besøge pontonen. Man har ikke planer om at etablere et flydetov til pontonen. Man har ikke planer om at rykke pontonen nærmere kysten, idet det skal være sikkert at springe

fra vippen, der er monteret på pontonen.


Susanne fra Ålbækparken 17 var begejstret for initiativet med flydepontonen. Det er et fint tilbud for de unge mennesker, der er med i sommerhus.


Formanden oplyste, at han har modtaget et tilbud fra Energi Midt om en infostand om etablering af fiberbredbånd i Ålbækparken. Der var stemning for, at sige ja til tilbuddet, hvorfor formanden meddeler dette til Energi Midt, der herefter må foretage det fremadrettede arbejde med informationen til evt. interesserede. Det blev foreslået, at

kommunikationen mellem Ålbækparkes Grundejerforening og medlemmerne kunne foregår over Facebook. Lone oplyste, at der ikke var mange brugere af Facebook blandt

medlemmerne. Vi har en udfordring i, at få medlemmerne til at benytte foreningens hjemmeside.


Men Lone kigge på forslaget. Per Harbo Ålbækparken 82 redegjorde for de

vanskelige vejforhold, der var ved hans grund. Vejen er så blød, at den ikke kan bære

den trafik, der forekommer på foreningens veje. Formanden lovede snarest at kigge på forholdene.


Niels Åge Hansen Ålbækparken 90 meddelte, at foreningen havde lovet, at  udlægge grusdynger til vedligeholdelse af stikvejene 2 gange om året. Dette skulle være vedtaget på en generalforsamling. Sekretær Bo Bertel mente ikke, at der var truffet sådan en afgørelse. (Der henvises til referatet fra generalforsamlingen 13.juni 2008 pkt.4.5, hvor der meddeles, at der udlægges grus 1 gang pr år). Der var en debat om, hvorledes gruset til stikvejene mest hensigtsmæssigt kunne fordeles. Bestyrelsen behandler sagen.


Frank Sørensen, Ålbækparken 152 spurgte om vi ikke selv skulle opsætte og nedtage

foreningens badebro. Formanden Hans Hovgaard meddelte, at der lå en general-forsamlingsbeslutning til grund for den nuværende procedure, hvor Skive kommune

udfører arbejdet med opsætning og nedtagning af broen.


Herefter lukkede dirigent Jørgen Frydenlund generalforsamlingen.