Generalforsamling 2009

Ålbækparkens Grundejerforening.


Referat af generalforsamlingen afholdt den 12. juni 2009 kl. 20.00 i Lihme Forsamlingshus.

Formanden Kaj Bundgaard bød de 56 fremmødte velkommen til generalforsamlingen.


1.Valg af dirigent. Gert Kjærsgaard blev foreslået og valgt. Gert Kjærsgaard kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Gert Kjærsgaard gav herefter ordet til formanden Kaj Bundgaard, der fremlagde bestyrelsens beretning.


2. Bestyrelsens beretning. Kaj Bundgaard fortalte om den nyoprettede hjemmeside for Ålbækparkens Grundejerforening, og han kunne fortælle om de store fordele, dette tiltag ville have for medlemmerne, idet alt information fra foreningen vil kunne findes på denne side. Det være sig medlemslisten og referater fra afholdte bestyrelsesmøder. Alt i alt et positivt tiltag for foreningens medlemmer. Endvidere kan man i foreningens infokasser finde referaterne fra bestyrelsesmøderne, således man har god mulighed for at holde sig orienteret om bestyrelsens arbejde for foreningen.

Det er Lone Børmark fra bestyrelsen, der har stået for oprettelsen  af hjemmesiden, ligesom det er Lone der administrerer hjemmesiden. Efter generalforsamlingen vil Lone gennemgå hjemmesiden for  jer. Formanden orienterede om nogle nye opdaterede kort over området. Disse kort kan købes hos teknisk forvaltning i Skive kommune, såfremt man er interesseret. Det er gode kort.

Endvidere er man meget velkommen til at sende foreningen sin mailadresse. Foreningen kan herefter sende udsendelser denne vej og herved spare porto.

Som I bemærkede, blev man krydset af ved indgangen til generalforsamlingen, ligesom man fik udleveret stemmesedler. Dette er en konsekvens af generalforsamlingens beslutning sidste år, hvor det blev vedtaget at hver grund har 1 stemme.. Ved generalforsamlingen blev det oplyst, at en kreds af medlemmer ville ansøge om tilladelse til at etablere en kørselsrampe i vandet til søsætning af både. Ansøgningen kunne ikke imødekommes.

Lone og Sonja fra vores bestyrelse har haft en  række møder med Skive kommune angående forhold vedr. friarealer, fællesarealer og strandbeskyttelseslinien, idet det på sidste generalforsamling blev tydeligt, at dette var en område, som bestyrelsen burde tage op. Bestyrelsen har haft et møde med ejeren af Ålbækparken 117B, og der er fundet en fornuftig løsning på de forhold ,der blev drøftet på sidste generalforsamling vedr. fællesarealet, der grænser op til denne grund. Efter generalforsamlingen vil en repræsentant fra Skive kommune gennemgå kortene for jer, og han vil fortælle om, hvilke retningslinier der er gældende.  Ligeledes har foreningen taget kontakt til grundejeren af Ålbækparken 11, vedr. den ulovlige fældning af træer på fællesarealet. Der var lavet en aftale om, at beplantning af området ville ske i løbet af maj måned. Denne beplantning er endnu ikke foretaget. Vi har forsøgt, at kontakte indehaveren, men uden resultat. Der foreligger dog en aftale om genplantning af området. Bestyrelsen har tillid til at denne aftale holdes, og vi vil følge udviklingen, og vi vil tage de nødvendige kontakter.

Formanden kunne berette om et afholdt møde med Skive Renovationsselskab. Har man brug for specielle ordninger vedr. renovationen, så skal man blot rette henvendelse til selskabet.. De kan imødekomme mange ønsker på området. Renovationsselskabet henleder opmærksomheden på, at man som grundejer skal sørge for at få klippet træer og buske ind, så kørsel med renovationsvognen kan foregå ugenert. Formanden henstiller til alle medlemmer om at få foretaget den nødvendige indklipning ved veje og stier.

Formanden kunne berette om en større ekstra udgift til foreningen i forbindelse med overdragelse af nogle arealer. Foreningen har modtaget en regning på ca. kr. 11.000 fra landinspektøren. Formanden har udbedt sig en specifikation af regningen, idet der var kalkuleret med en udgift på kun kr. 3000,-. Men foreningen må konstatere, at beløbet var korrekt. Regningen er betalt.

Bestyrelsen vil henstille til grundejerne ikke at henlægge kvas og grene i skel, fordi dette tørre materiale udgør en brandfare. Bestyrelsen vil opfordre alle til at køre dette plantemateriale op til foreningens Skt. Hansbål.  Passer tidspunktet ikke kan man naturligvis køre materialet til affaldspladsen ved Kåstrup.

Vejene i området er normalt genstand for en fyldig debat ved generalforsamlingerne. Bestyrelsen er meget tilfredse med vejenes tilstand dette år. Ernst Andersen er den ansvarlige i bestyrelsen for tilsynet med vejene. Vi har fået en ny entreprenør til at hjælpe os, og samarbejdet mellem Ernst og entreprenøren har været godt. Planen for vejene er, at vi tager nogle etaper af gangen, så den gode standard kan bibeholdes. Formanden  rettede en tak til de grundejere, der slår stierne og de grønne områder. Det ser godt ud, og det sparer foreningen for udgiften til at få udført dette arbejde.

Formanden rettede en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde., og udtrykte et ønske om, at vi må få en god og konstruktiv debat på generalforsamlingen. Formanden  ønskede alle en god sommer, og udtrykte et ønske om at se mange medlemmer ved foreningens Skt. Hans arrangement lørdag den  27. juni kl. 20.00.

Ordet blev herefter givet til Lone Børmark, der gennemgik foreningens hjemmeside, der har adressen: www.Aalbaekparkens Grundejerforening.dk.

Spørgsmål til formandens beretning. Et medlem gav udtryk for, at det var generende, at de hundeejere der luftede deres hund i området ikke samlede ”hundeefterladenskaber” op. Endvidere påtalte medlemmet, at der var flere, der overtrådte foreningens bestemmelser ved at klippe træer og buske på foreningens fællesareal. Formanden kunne henstille til hundeejerne om at medbringe en ” hundepose”. Formanden kunne orientere om, at der var en indgået en aftale med ejeren af Ålbækparken 11 om, der de træer der skal plantes, skal have en vis størrelse. Et medlem gav udtryk for, at det var et godt initiativ, at der efter generalforsamlingen ville blive orienteret om reglerne for fællesarealer og strandbeskyttelseslinien, således alle kunne være opmærksomme på gældende regler. Et medlem gav udtryk for, at nu behøvede vejene ikke at blive bedre!

Bestyrelsens beretning blev sendt til afstemning. Beretningen blev godkendt.


3.Fremlæggelse af regnskabet.

Regnskabet blev fremlagt af Lone Børmark. Lone startede med at orientere om, at forrige års regnskab og dette års regnskab var opstillet overfor hinanden på samme side, således som man havde ønsket det på en tidligere generalforsamling. Lone kunne konstatere, at kun 1 enkelt medlem havde undladt at betale kontingent. Herefter gennemgik Lone de enkelte poster i regnskabet.

Passiverne udgør i alt kr 47.609,09 og regnskabet er revideret af Lone Børmark og Børge Nielsen-Boe.

Herefter blev regnskabet sendt til afstemning. Regnskabet blev godkendt.


4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag.

Under dette punkt udtrykte Helmer Støvring, at bestyrelsen havde sovet i timen. Støvring sagde, at bestyrelsen havde besluttet, at alle forslag skulle være bestyrelsen i hænde senest den 1.4., samt at disse indkomne forslag skulle medsendes indkaldelsen til årets generalforsamling. Sonja kunne oplyse Støvring om, at han ikke havde fremsendt forslaget skriftligt, så der var ikke truffet nogen beslutning, og bestyrelsen kunne derfor selv fastsætte tidspunktet for indkomne forslag. Bestyrelsen vil komme med en tilføjelse til vedtægten til næste generalforsamling.


5. Valg til bestyrelsen.

På valg er Sonja Jensen og Bo Bertel. Begge modtog genvalg.

Suppleanter : Kaj Pedersen og Lilly Jacobsen(116) blev valgt

Til revisor valgtes Børge Nielsen

Revisor suppleant: Mona  Bjerre.


6.Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorarer

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentbetaling.

Formanden redegjorde for honorarerne til bestyrelsen.

Bestyrelseshonorarerne fortsætter uforandret i det kommende år. Bestyrelsen opfordres til at tage en drøftelse af honorarernes størrelse. Hvis en regulering foretages medtages dette på næste års generalforsamling.


7.Eventuelt

Ernst Andersen meddelte, at såfremt der var en kreds af medlemmer der var interesseret i at bestille en entreprenør til at foretage indklipning, så kunne man henvende sig til Ernst, der så ville formidle kontakten. Jo flere der var interesseret i at gå med i sådan en ordning, jo billigere kunne man få det lavet. Et medlem opfordrede til at grøften skulle oprenses. Et medlem

foreslog, at der lægges asfalt på indkørslen fra Ålbæk Strandvej til grusvejen. Lone opfordrede til medlemmerne indsender deres E-mail adresser til foreningen, idet det kan spare foreningen udgiften til porto. Børge Nielsen -Boe bad om at få søen oprenset. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde. Vagn Nielsen bad om mere grus til ”hans” stikvej. Bestyrelsen tager dette op på næste bestyrelsesmøde. Der blev efterlyst større containere. Dette var der både stemmer for og imod blandt medlemmerne. Bestyrelsen fastholder gældende praksis. Herefter var der ikke flere indlæg, og dirigenten lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.


Hermed ønskes alle en god sæson i Ålbækparken

Holstebro, den 24. juni 2009

Med venlig hilsen

Bo Bertel . Sekretær.