Generalforsamling 2010

Referat af generalforsamlingen afholdt den 11.juni 2010 i Lihme Forsamlingshus.

Der var fremmødt 58 personer til generalforsamlingen. Disse repræsenterede 37 grundejere.


Formanden Kaj Bundgaard  bød de 58 fremmødte velkommen til generalforsamlingen.

1.Valg af dirigent.

Gert Kjærsgaard blev foreslået og valgt. Gert Kjærsgaard kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Gert Kjærsgaard gav herefter ordet til formanden Kaj Bundgaard, der fremlagde bestyrelsen beretning.

2.Bestyrelsens beretning.

Kaj Bundgaard oplyste, at der var fremmødt 170 personer til foreningens Sankt Hans arrangement sidste år. Formanden udtrykte ønsket om, at Sankt Hans arrangementet ville blive velbesøgt igen i år. Formanden oplyste, at bestyrelsen afholder 6 årlige bestyrelsesmøder og evt. supplerende møder, hvis der er behov for det. I løbet af det  forgangne år, har vi ændret på nogle funktioner i bestyrelsen, således at Lone Børmark  er ansvarlig for foreningens hjemmeside, og det er således, at alle referaterne fra bestyrelsesmøderne bliver lagt ud på hjemmesiden. Hermed kan medlemmerne  følge med i bestyrelsens aktiviteter. Sonja Jensen tager sig af bogholderiet. Formanden rettede en tak til bestyrelsens vejansvarlige - Ernst Andersen – for den gode standard som vejene udviser, efter en lang og hård vinterperiode. Ernst Andersen er altid til stede i området, når entreprenøren udfører vejarbejde, og det er af stor værdi for foreningen, at det er en lokalkendt person, der tager sig af dette arbejde. Bo Bertel tager sig af sekretærjobbet og er den ansvarlige for referater og udsendelser. Fra den sidste generalforsamling vil jeg nævne sagen om Ålbækparken no. 11. Vi har afholdt flere møder om denne sag. Jeg har selv haft en drøftelse med grundejeren af nr. 11, og Bo har været i kontakt med Miljøcenter Ringkøbing og Skive kommune. Skive kommune er kommet til en konklusion på sagen, som jeg vil læse op. Citat : Jeg har læst deklarationen igennem, og har vendt spørgsmålet med en af vores jurister, og vi er kommet frem til følgende: Deklarationen indeholder ingen bestemmelser om beplantning af fællesarealerne, og kan dermed  ikke anvendes til at fastslå, at der skal være en bestemt beplantning på fællesarealerne. Skive kommune kan derfor ikke gå ind og påtale noget i denne forbindelse. Da grundejerforeningen selv er ejer af arealet, er der dermed alene tale om et privat anliggende mellem grundejerforeningen og grundejeren om en fælles beplantning”. Bestyrelsen har drøftet, hvordan vi skulle komme videre.

Bestyrelsen er kommet frem til den konklusion, at vi nu fastsætter følgende retningslinjer for alle fællesarealerne: ”Ålbækparkens Grundejerforening. Regler for alle fællesarealer: Arealer indenfor strandbeskyttelseslinien må iflg. Skov og Naturstyrelsen ikke ændres. Fællesarealet er området mellem strandbeskyttelseslinjen og den del af grunden, hvor hegnspælen står. Dette område må kun beskæres med bestyrelsens godkendelse. Beskæres området, skal der tages hensyn til særlige planter og dyr , derfor må beskæringen ikke være lavere end 1 meter. Selvtægt vil være en overtrædelse af grundejerforeningens regelsæt. Ved selvtægt får ejeren en påtale af bestyrelsen, der informerer om sagen på  hjemmesiden”. Så har vi også fra sidste generalforsamling en sag om vores sø. Der var en hel del medlemmer, der ikke vidste, at vi havde en sø! Men søen er faktisk også svær at se, for den er ved fuldstændig at gro til. Vi har undersøgt, hvad vi skal foretage os med søen.

Der kommer senere et forslag fra bestyrelsen om denne sag. Senere kommer der også et forslag vedr. vores badebro. Lone og jeg har været til møde hos Skive kommune om denne sag. Resultatet blev, at Skive kommune meddelte os, at der ikke bliver opsat nogen bro i år. Kommunen oplyste, at det koster kr. 16.000 pr år at opsætte og nedtage broen. Formanden oplyste, at renoveringen af stamvej 1 nu færdiggøres. En del af den om sig gribende hybenbevoksning på stranden vil blive fjernet. Det er et arbejde, som Ernst og entreprenøren tager sig af. På sidste generalforsamling blev det foreslået, at bestyrelseshonorarerne skulle være lige store. Det har bestyrelsen taget til efterretning, således alle bestyrelsesmedlemmer får et honorar på kr. 2500,-. Beløbet dækker kørsel og udgifter til mødevirksomhed. Jeg har ikke mere nu, og jeg vil bede Lone fortælle om det arbejde, som hun er med i .Lone berettede : Der findes et projekt, der hedder Lihme projektet, hvor der er 35 personer, der arbejder med forskellige projekter omkring Lihme. Der skal eksempelvis gives en information til os og til de gæster der kommer til området. Der vil derfor blive opsat nogle interaktive skærme, der fortæller om egnens muligheder. Der bliver bl.a. opsat en skærm på campingpladsen. Der vil blive udarbejdet et stisystem, der bl.a. forbinder Ålbækparken med Lihme by. Man skal bruge 2,4 mill.  kr. til projektet, og lige nu er der indkommet 1,5 mill. kr. fra fonde mm. Der arbejdes også med et stisystem fra Ålbæk til Vadum strand og videre til stisystemet til Spøttrup Borg. Der arbejdes også med at oprette et saltvands friluftbad mellem de 2 broer. Lone sluttede af med at fortælle om den information, der findes på foreningens hjemmeside og i foreningens infoskabe , om hjertestarteren, og de relevante telefonnumre til personer, der kan kontaktes, hvis man skulle få brug for hjælp.

Dirigenten spurgte herefter om der var spørgsmål til bestyrelsens beretning:

Flere medlemmer gav udtryk for, at det var særdeles skuffende, at Skive kommune nu ikke mere vil opsætte den badebro, der gennem generationer har været ved Ålbæk strand. Grundejerne i Ålbækparken betaler et væsentligt bidrag i ejendomsskatter til Skive kommune, og  derfor var der ingen forståelse for Skive kommunes udspil på dette område. Et medlem spurgte til den hjerte-starter,der nu forefindes i området. Lone kunne oplyse, at der findes information på hjemmesiden om hjertestarteren, ligesom der er lavet et opslag om dette i foreningens infoskabe. Dirigenten kunne konstatere at bestyrelsens beretning var enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

3. Fremlæggelse af regnskabet

Regnskabet blev fremlagt af Sonja Jensen..Sonja startede med at orientere om, at  forrige års regnskab og dette års budget og regnskab var opstillet overfor hinanden på samme udleverede side.

Lone gennemgik regnskabet, og Lone kunne konstatere, at der var brugt færre penge en budgetteret.

Periodens overskud udgør kr. 13.213,30. Passiverne udgør ialt kr. 60.822,39.  Regnskabet er revideret og godkendt at foreningens revisorer. Et enkelt medlems spurgte til den græsslåning der foretages af foreningen.Ernst Andersen redegjorde for reglerne omkring græsslåningen.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.Indkomne forslag.

a.Der er indsendt et forslag fra Dueholm vedr. badebroen. Forslag.” Bestyrelsen opfordres til at købe og opstille en badebro af samme type, som tidligere har stået på stranden ud for vores område. Badebroen opstilles på samme plads, som Spøttrup kommune brugte. Badebroen opstilles ved badesæsonens begyndelse og nedtages om efteråret. Opstilling og nedtagning kan udføres af lokal entreprenør eller i samarbejde med Skive kommune ,når de er i området for at opstille de kommunale badebroer. Forslaget begrundes i det forhold, at kommunen ikke vil bekoste broen ved Ålbæk Strand, og at Ålbækparkens medlemmer har haft megen glæde af broen til såvel badning, børnenes krabbefiskeri, badebro og til ophold på lune dage og aftner. Det er et stort tab ikke at have en badebro i lokalområdet. Efter de seneste storme er bunden i øvrigt blevet så stenet, at det næsten ikke er muligt at komme ud til sandbund uden at få skade på fødderne. Medlemmerne forsamlet til generalforsamling  opfordres til at diskutere forslaget og stemme for dets vedtagelse”. Bestyrelsen har også behandlet forslaget og bestyrelsen støtter forslaget.

Der fremkom nu en række indlæg om emnet. Der var udbredt enighed om, at broen skulle bevares.

Man nåede frem til følgende: Broen opstilles om muligt allerede i indeværende sæson. Der indledes forhandlinger med Skive kommune om overtagelse af broen.


Der er budgetteret med et beløb til opsætning og nedtagning på kr. 16.000. Disse penge tages af kassebeholdningen, og finansieres fremover via en kontingentforhøjelse, som på nuværende tidspunkt antages at blive på ca. 100,- pr. grundejer., og som opkræves med kontingentet  2011. Forsikringsspørgsmål skal også afklares.

Forslaget blev sendt til afstemning. 34 stemte for. Ingen stemte imod.  Forslaget blev hermed godkendt.

Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen vil på baggrund af et forslag rejst på sidste års generalforsamling om oprensning af søen fremlægge flg. forslag for generalforsamlingen:

Søen oprenses og  beplantningen – træer og buske- omkring søen fjernes. Herefter vil søen fremstå som et rekreativt område til glæde for foreningens medlemmer. Anslået pris 10.000. Beløbet er en engangsudgift og finanseres af kassebeholdningen. Indlæg omkring dette forslag. Ernst Andersen fra bestyrelsen kunne meddele, at der i bestyrelsen var delte meninger om forslaget. Ernst foreslog, at søen fjernes ved at fjerne brædderne og lade sø og indhold skylle ud i fjorden.

Bestyrelsens forslag kunne ikke samle flertal. Man bad om en  tilkendegivelse fra general-forsamlingen om Ernst Andersens forslag om at sløjfe søen. Der var 24, der stemte for Ernst Andersens forslag , og det er hermed den tilkendegivelse, som bestyrelsen vil arbejde videre med.

Ernst indbød til en arbejdsdag, hvor man kunne fjerne beplantningen omkring søen. Interesserede kunne henvende sig til Ernst Andersen.

Bestyrelsen fremlægger følgende forslag til vedtægtsændringer:


1. Under §4 stk 4 tilføjes:

Forslag til årets generalforsamling skal være formanden i hænde senest den 1. april og

fremgå af mødeindkaldelsen.

34 stemte for. 0 stemte imod . Vedtægtsændringen blev hermed godkendt.


2. Det tilføjes under protokolatet af 05.06.92:

Ud går følgende: Som opkræves i forbindelse med næste års kontingent.

Dette erstattes med: Opkrævning af pålagte gebyrer følger regnskabsåret.

36 stemte for forslaget. 0 stemte imod. Vedtægtsændringen blev hermed godkendt


3.  Ved hver stikvej udlægges hvert år en grusbunke, således grundejerne kan udbedre opståede skader på deres stikvej.

36 stemte for. 0 stemte imod. Vedtægtsændringen blev hermed godkendt


5. Valg til bestyrelsen

Formanden Kaj Bundgaard meddelte under dette punkt, at han ikke kunne fortsætte som formand, idet der er blevet indgivet en klage over ham til kommunen vedr. et ikke lovligt byggeri. Kaj blev opfordret til at blive som formand, men dette blev afslået.

Lone Børmark modtog genvalg

Ernst Andersen modtog genvalg.

Hans Hovgaard blev nyvalgt til bestyrelsen.

Suppleanter til bestyrelsen:

Kaj Pedersen

Lilli Jakobsen

Revisor. Gert Kjærsgaard

Revisor suppleant: Anni Slot.


6. Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorar.

Der sker en stigning af kontingentet på kr. 100,- fra 2011 såfremt broen etableres.

36 stemte for. 0 stemte imod.

Bestyrelseshonorarerne fortsætter uforandret og deles ligeligt mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Generalforsamlingen bifaldt denne beslutning.


7. Evt.

Der udspandt sig en debat om affaldshåndtering i området.

Bestyrelsen vil arbejde på at forbedre forholdene omkring affaldscontaineren på stamvej 2.

Det blev foreslået, at man noterede sin mailadresse til bestyrelsen. Det gjorde man herefter.

Et medlem foreslog, at bestyrelsen foretog bekæmpelse af vilde roser på strandarealet. Bestyrelsen

har allerede truffet beslutning om dette, og arbejdet går snart i gang.

Et medlem spurgte til indklipning ved veje og stier, Ernst Andersen havde ikke modtaget henvendelser vedr. en kollektiv indklipning. Bo Bertel kunne meddele, at bestyrelsen havde udarbejdet en handlingsplan om dette forhold. Bestyrelsen vil gå en runde i området ,og her vil man registrere hvilke veje og stier, der trænger til indklipning. Herefter vil der tilgå grundejeren en meddelelse om at foretage den nødvendige indklipning.

Ernst Andersen takkede Kaj Bundgaard for et godt formandskab, og Ernst bød Hans Hovgaard velkommen i bestyrelsen. Kaj Bundgaard takkede sin bestyrelse for et godt samarbejde.

Kaj Bundgaard takkede Gert Kjærsgaard for veludført dirigentjob.


                                                                    Hermed ønskes alle en god sæson i Ålbækparken

                                                                    Holstebro, den 16. juni 2010

                                                                    Med venlig hilsen

                                                                    Bo Bertel….sekretær.