Generalforsamling 2012

Referat af generalforsamlingen afholdt den 8.juni 2012 i Lihme Forsamlingshus.


Formand Hans Hovgård bød de 71 fremmødte velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent. Gert Kjærsgaard blev foreslået og valgt. Gert Kjærsgaard kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og gav herefter ordet til formanden Hans Hovgård, der fremlagde bestyrelsens beretning.


2. Bestyrelsens beretning.Vi havde igen i år et hyggeligt Skt. Hans bål på vores bålplads med lidt fællessang og en pølse, som vi plejer. Henlæggelse af små træer/ grene på vores bålplads den sidste uge før bålfesten, synes jeg fungerede rigtig godt. Der var lige i januar en ny tilflytter, som ikke kendte vedtægterne omkring grene, men han blev orienteret, så det ikke gentager sig. Foreningen har ryddet for træer og gamle trærødder langs den nordlige vandgrøft, og så skal der efterfølgende

klippes grøftekanter med en maskine, så vi er fri for træbevoksninger ved begge vores vandgrøfter, så vi ikke igen får store udgifter til dette arbejde. Alt det brændbare, som ligger fra i vinter på vores vestlige fællesområde, vil blive kørt om til vores bålplads til Skt.Hans og afbrændt sammen med det øvrige, der kommer derop. Trærødderne har vi besluttet at lade ligge til næste år, da vi ikke har råd til at køre dem til Kåstrup. Hvis der er nogle grundejere, der har lyst til at hente træ til brændeovnen, så skynd jer før det bliver afbrændt. Vi har også fået klippet hyben ved stranden på vores område, da dette var ved at overtage arealet. Vi har også afsluttet vores bænkeprojekt, der er også kommet et par nye, så nu har vi igen bænke, som egner sig til at sidde på. Stor tak herfor til bestyrelsen og Ib Sloth og Ernst Andersen for lærketræ til sæder.

Lone og jeg fra bestyrelsen har i vinterens holdt en del møder med Limfjords Camping for at undersøge , om det er muligt, at lave nogle fælles tiltag for vores område, og vi er kommet frem til nogle ting, som vi vil arbejde videre med. En flydebro med vippe til de lidt større børn. Broen udlægges på ca, 2 meter vand, så man skal kunne svømme derud til. Tilladelsen fra Farvands direktoratet har vi fået, så nu skal vi til at søge om midler for at realisere dette. Der arbejdes med

etablering af en jollehavn ved fiskerhusene. Dette er i sin begyndelse. Det er ikke os, der står for arbejdet - men fritidsfiskerforeningen,. Der arbejdes også med et stisystem, der kan forbinde Gyldendal med Knud Strand. Dette er en kommunal opgave, så dette er nok ude i fremtiden, men vi prøver at påvirke dette. Vi arbejder med lidt strandrensning , når der er skyllet megen tang op på stranden. Vi har talt om at afholde en fælles Skt.Hans med campingpladsen, hvilket dog ikke finder sted i år. Og så har vi aftalt med campingpladsen, at vi gerne mod betaling må bruge diverse legeredskaber og vandland. Dette aftaler man med receptionen. Der har i vinterens løb været nogle affaldsproblemer på vore containerpladser. Der bliver stillet affald ved siden af containerne. Det må man altså ikke, for dyrene kan ikke lade det stå og det medfører meget svineri på pladserne. Så tag nu det affald med hjem eller kør det til Kåstrup, hvor det hører hjemme. Kommunen har fjernet den vestlige container, da de mener, det er den enkelte grundejers ansvar at fjerne affald. De har dog ladet den nordlige container blive indtil videre, og så får vi tømt skraldeposer nogle flere gange end før. Jeg har fået oplyst, at der er blevet brugt af vores dyrt indkøbte grus til den private del af en grund. Det indkøbte grus er kun til vore fællesveje!! Regnvandet har slidt på vore veje, så det har kostet mere end det plejer at vedligeholde vejene. Vi har fået Skive Kommune til at afhøvle rabatten neden for campingpladsen, så vandet kan løbe ned i engen. De har ligeledes fyldt stabilgrus i vejen ned til standen, da vi mener, det er kommunen der ødelægger vejen med deres traktorer og lastbiler.

Bestyrelsen har fået et forslag om, at kunne forhandle en fælles rabat hjem på dæksler til septiktanke. Det mener vi ikke er bestyrelsens opgave, og den enkelte er sikkert lige så god til denne forhandling. Vi er dog flest jyder i vort område.  Vi har i samråd med campingpladsen og fritidsfiskerne den 8. juli kl 14.00 lavet et tilbud for de lidt mindre børn om, at kunne få en sejltur med en jolle, hvor der så vil blive fortalt om fjorden og livet heri. Vi håber på godt vejr og mange børn.  Telenor vil opsætte en ny telemast ved den gamle møbelfabrik, så vi kan håbe på, at det vil gave de trådløse forbindelser i området. Er der nogle grundejere, der føler sig generet af muldvarper, så kan de kontakte Bo Bertel i no 12 eller ringe på 60629899. Der er en egenbetaling for  udlægning af muldvarpegift på kr. 250,-. De grundejere der ikke har fået foretaget den nødvendige indklipning er blevet overdraget til Skive Kommune, som foretager det fornødne. I deklarationen § 6 for Ålbækparken står, at der kun må anvendes levende hegn, der skal placeres i skel, og ligeledes skal den enkelte bebyggelse sløres ved hjælp af ½ del løvtræer og ½ del nåletræer, så det vil jeg bede alle tænke på, så vi forsat kan have et dejligt sommerhusområde.

Dags dato er der 17  grundejere der ikke har indbetalt deres kontingent. Det er for dårligt!  Jeg vil igen bede de forskellige grundejere om ikke at lade deres hund løbe løs i området. Løse hunde skræmmer vildtet. Hundelort opsamles---selvfølgelig!!

Tak for et godt samarbejde i bestyrelsen.

Dirigenten spurgte herefter, om der var spørgsmål til bestyrelsens beretning. Der var flere spørgsmål vedr. den planlagte flydebro angående placering og pris. Formanden forklarede om placeringen og at det ikke forventes medføre nogen udgift for foreningen. Der var et spørgsmål vedr. de  medlemmer ,der ikke har betalt kontingent rettidigt. Kassereren oplyste, at det ofte er de samme medlemmer der ikke får betalt til tiden. Der blev så spurgt, om foreningen har nogen sanktionsmulighed overfor medlemmer, der ikke betaler. Det har foreningen. En grundejer klagede over, at der blev kørt ubetænksomt hurtigt på vore veje. Alle opfordres til at vise hensyn.

Der var et indlæg vedr, vores badebro. Dette gik bl.a. på, om det var rimeligt, at man skulle betale til broen, når man ikke brugte den. Dette gav anledning til udveksling af synspunkter om dette. Det kunne konstateres, at det er en generalforsamlingsvedtagelse, at foreningen betaler Skive kommune for opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af broen. Der blev spurgt om bestyrelsen har været til møde med kommunen om kloakering af området. Formanden kunne meddele, at bestyrelsen ikke har hørt noget om dette emne. En grundejer påpegede, at en sti var ved at gro til. Formanden svarede, at det de pågældende grundejere, der skulle sørge for indklipning. Bestyrelsen tager sagen op.  Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

3.Fremlæggelse af regnskabet. Regnskabet blev fremlagt af Sonja Jensen, der gennemgik det udleverede regnskab. Sonja oplyste, at vi har haft uventede store udgifter til vore veje i år, og derfor

er budgettet blevet overskredet. Foreningen kommer ud af 2011/2012  med et lille underskud, og foreningens kassebeholdning er herefter på kr. 44874,22. Det er dog således, at vore garantbeviser på kr. 5000,- i Spar Salling tabes i forbindelse med bankens lukning. Den reelle kassebeholdning er

således på kr. 39874,22.  Dirigenten spurgte herefter, om der var spørgsmål til regnskabet. Et medlem nævnte, at der kunne spares penge ved selv at opsætte og nedtage broen. Formanden svarede, at det godt kunne være en mulighed, at vi selv sætter broen op, hvis der er mandskab til dette. Der var et spørgsmål vedr. overskødning af grunde til foreningen. Formanden kunne oplyse, at disse grunde er foreningen pligtige til at overtage til kr. 0,00, men foreningen skal afholde udgiften til advokatbistand og stempelmærker i forbindelse med overskødningen. Kassereren anmodede meget om, at man indberetter adresseændringer til os. Der bruges megen tid på at finde

korrekte adresser, når vi skal sende post til jer. Et medlem spurgte, hvad det havde kostet at få nedlagt søen. Prisen var 16.000 incl. oprensning af et stykke af bækken, . Der kommer en større regning på den store oprensning, der er foretaget på bækken mellem stamvej 1 og 2. Et medlem spurgte om vi indhenter tilbud på grus til vore veje. Ernst Andersen svarede, at det gør vi ikke. Ernst er lokalkendt, og han har tillid til de leverandører, der betjener foreningen. Kassereren kunne oplyse, at dette års budget lægges ud på hjemmesiden, så alle kan se, hvad vi forventer at bruge penge på. Dette er en fortsættelse af gældende praksis. Referatet fra generalforsamlingen sendes ikke ud med post. Det lægges på foreningens hjemmeside. Så sparer vi portoen.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag:

1. Vejhøvl. Der var en debat om dette emne. Forslagsstilleren var tilfreds med de oplysninger der blev givet under debatten, og han valgte herefter at trække sit forslag tilbage.

2. Badebro. Der var stillet forslag om at flytte badebroen 300 nord, således at broen ville blive mere centralt placeret for alle. En grundejer havde foretaget en opmåling, der viste, at den nuværende placering, var den placering der var mest central for alle. Endvidere blev det fremhævet, at det ikke var nogen tilfældighed, at broen netop er placeret, hvor den er nu. Det er her de bedste bundforhold findes. Forslaget kom til afstemning. Et overvældende flertal stemte for, at broen bevarer sin nuværende placering.

3.Klitroser. Bestyrelsen redegjorde for gældende regler vedr. bekæmpelse af klitroser på stranden.

Herefter blev det stillede forslag trukket tilbage.

4. Afklip til Sankt Hans bålet. Et klart flertal vedtog, at det herefter bliver tilladt, at køre grene, kviste og små træer til afbrændingspladsen 14 dage før foreningens Sankt Hans arrangement.

5.Skiltning på stranden vedr .løsgående hunde. Forslaget blev trukket tilbage.

6. Skiltning på stranden vedr. fiskeri forbudt på badebroen. Et klart flertal ønskede ikke opsætning af skilte.

7. Muldvarpebekæmpelse ved giftudlægning. Forslaget blev trukket tilbage.

8.Kontingentforhøjelse.  28 stemte for forslaget 12 stemte imod. Kontingentet hæves således med kr. 100,- ved medlemsbetalingen i 2013.

5. Valg til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen.  Hans Hovgård, Ernst Andersen og Lone Børmark

Valg af suppleanter til bestyrelsen: 1.Anni Slot  og 2.Jytte Bundgaard

Valg af revisor:  Gert Kjærsgaard

Valg af revisorsuppleant : Poul Larsen.

6. Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorar.

Det blev under punktet ”Indkomne forslag punkt 8 ”besluttet at hæve kontingentet med kr. 100,-

Bestyrelsens honorar fortsættes uforandret.

7. Eventuelt

Der var et indlæg, der omhandlede, at vi i foreningen betaler et særdeles rimeligt kontingentbeløb.

Der var en forespørgsel vedr.en arbejdsdag. Der er ikke behov for en arbejdsdag i år.

Der var en drøftelse af foreningens alder.

Formanden sendte en seddel rundt, så man kunne få foretaget rettelser af adresser, telefonnumre og

E-mail adresser.

Der var en forespørgsel vedr. hjertestarter. Der henviser i den forbindelse til foreningens hjemmeside samt til infokasserne.

Der blev rettet en tak til foreningen for veludført arbejde og formanden rettede en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.


Hermed ønskes alle en god sæson i Ålbækparken

Ålbæk den 16. juni 2012

Bo Bertel - sekretær