Generalforsamling 2014

Generalforsamlingen den 6.juni 2014

Referat:


Formanden Hans Hovgaard bød de fremmødte medlemmer velkomne til årets generalforsamling, og formanden så frem til en god generalforsamling.

Herefter gik formanden  over til dagsordenens 1. punkt, som er valg af dirigent.

1. Valg af dirigent.

Jørgen Frydenlund blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Herefter gav dirigenten ordet til

formand Hans Hovgaard,

der fremlagde bestyrelsens beretning.

2.Bestyrelsens beretning

Vi startede igen vores år med et dejligt Sct. Hans bål, og i 2013 var det endda godt vejr, og Ole havde brugt noget af Sonjas aflagte tøj til at lave

en rigtig flot heks. Ole har lovet at lave heksen igen i år. Så tak for det.

I juli havde vi fået Skive Kommune til at fjerne tang mellem de 2 broer, og vi havde lavet en aftale med Ernst Andersen om at aftage tangen, som

han så senere kunne køre ud på marken. Men der var så meget sten og grus i tangen, at det gav nogen problemer for Ernst. Efterfølgende blæste

der lige så megen tang ind de næste 3 dage, som vi havde fået fjernet. Vi får nok ikke Skive Kommune til at fjerne tang igen ,og Ernst tror jeg heller

ikke modtager mere tang. Men hvad vi gør fremover, det er noget af det, som vi arbejder med i projekt Ålbæk Strand .

Vi har desværre haft en incassosag kørende på en grundejer, som ikke mente, at der skulle betales medlemskontingent. Sagen er nu afsluttet.

Vi har i bestyrelsen besluttet at lægge 5000,00 kr til side om året. Opsparingen skal bruges til vores 40 års jubilæums fest i 2016, hvor vi vil

holde en fest, som der sent glemmes.

Mellem Ålbækparken  & Vadumparken ligger der i vandkanten  nogle betonstykker, som der efterhånden stikker nogle stykker rusten jern ud af. 

For at der ikke skulle være nogen, der kom galt af sted, skrev jeg sidste efterår til Skive Kommune, om det ikke var en opgave for dem at fjerne

betonen, i forbindelse med sloganet Rent Liv. Der gik heller ikke mange dage, før der kom en kommunemand og tog billeder af dette ,og jeg

tænkte ikke mere over det, før jeg her i foråret kom forbi, og jeg kunne se, at der ikke var sket mere. Så kontaktede jeg dem igen for at høre,

om de havde glemt det. Men nej det havde de ikke. De havde overgivet det til naturstyrelsen, da det ikke ligger på kommunens jord, og derefter har naturstyrelsen overgivet det til Kystinspektoratet, da det jo ligger i vandet det meste af tiden. Så man må sige, det er i gode hænder. Min

egen vurdering er, at det ville tage kommunens folk ved lavvande max 2 timer at fjerne betonen. Men bureaukratiet arbejder!

Begge vore broer nede ved vandet forsvandt med Bodil i efteråret. Men vi er så heldige, at Cresten Svenningsen med hjælp af Svenning har lavet

nogle nye, som er mere holdbare. Så tak til brødrene Svenningsen for det flotte arbejde.

Vi har nogle få grundejere, der ikke kan finde ud af, at der som udgangspunkt skal klippes ind til skel på vore veje og stier. Hvis der er nogle, der har problemer med at finde ud af, hvordan der skal klippes, så er de velkomme til at henvende sig til mig. Jeg skal gerne være behjælpelig med at fortælle hvordan.

Men generelt har vi et rigtigt flot område, så tak til alle der er behjælpelige hermed.

Der er nogle, der har spurgt, hvilken strandbeskyttelseslinie der gælder for Ålbækparken.

Svaret er 100 meter, da det er et godkendt sommerhusområde fra 1973.

Ang. opstilling af en ny telemast ved jeg ikke mere endnu. Det har stået i Skive Folkeblad, at den kommer op i år. Jeg har selv her i foråret købt en

såkaldt Net gear ved vores net udbyder, som  er Oister, og det har virkelig hjulpet på sende- og modtagerstyrken. Jeg mener, at den kostede

ca. 600,00kr . Så til jer, der ikke vil vente mere, er det måske en mulighed.

De gamle opslagsskabe er efterhånden så dårlige, at vi er bange for at glasset falder nedenud.  Derfor har vi indkøbt 2 nye i aluminium, som gerne

skulle holde i mange år. Der bliver ikke sat et skab op på Ålbæk Strandvej, da vi har skønnet, der ikke er så langt over til stamvej 1.

Der er en formand for en af de andre grundejerforeninger, der arbejder på at få lavet det sådan, at alle formænd for sommerhusområderne i Skive

Kommune kan mødes en gang om året, hvor vi kan udveksle synspunkter og erfaringer. Så vi ved lidt om, hvad de andre foreninger går og slås med,

og det ville være rigtig godt at få etableret dette samarbejde. 

Så mangler jeg bare lige de sidste påmindelser: Hund i snor, hunde /heste høm /hømmer samles op . Så vidt muligt ingen motorstøj mellem

kl. 12 til 14 hver dag.

Lørdag den 21.06 har vi igen en lille arbejdsdag, hvor vi vil være færdige med oprydningen, som vi påbegyndte sidste år, samt nogle mindre ting,

som vi gerne vil have lavet. Gerne tilmelding til mig lige efter generalforsamlingen så vi nogenlunde ved, hvor mange

der kommer. Men ellers mød op kl .10.00 ved bålpladsen.

Og igen i år vil jeg gerne sige en stor tak til Bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde. Uden jer gik det ikke. Tak for i år.

Efter formanden havde aflagt bestyrelsens beretning, efterlyste dirigenten kommentarer/spørgsmål fra de fremmødte. Et medlem fremhævede,

at der tidligere havde været sådan, at man kun i weekenderne skulle være respektere unødig motorstøj mellem 12 og 14. Hertil svarede formanden,

at det gælder for alle i vores område, at man altid viser hensyn til hinanden. Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen, som herefter blev

godkendt af generalforsamlingen.

3.Fremlæggelse af regnskabet

Dirigenten gav herefter ordet til foreningens kasserer Sonja Jensen, der fremlagde det reviderede og godkendte regnskab. Af regnskabet fremgår det,

at der med udgangen af regnskabsåret er et overskud på kr. 23.998,56  .Foreningen har faste udgifter for ca.60.000,- Foreningen forventer ikke nogle ekstraordinære udgifter for det kommende år. Herefter blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indkommet nogle forslag.

5.Valg til bestyrelse, revisor samt suppleanter.

Valgt til bestyrelsen blev Hans Hovgaard, Ernst Andersen og Lone Børmark

Valgt som suppleanter til bestyrelsen blev: 1 Anny Sloth….2.Jytte Bundgaard

Valgt som revisor blev : Gert Kjærsgaard

Valgt som revisorsuppleant blev: Claus Sønderkjær.

6.Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorar.

Kontingentet fortsætter uændret. Bestyrelsesshonoraret fortsætter uændret.

7. Eventuelt.

Dirigenten meddelte, at under dette punkt er ordet frit. Lone Børmark orienterede om Ålbæk Strandpark således: Projektet tager sit afsæt for

ca. 4 år siden med gammelt foto fra Ålbæk Strand med en udspringsponton ud fra stranden og en masse glade strandgæster. Det gav anledning

til, at en række personer bl.a. fra  Limfjords Camping, Hans Hovgaard og Lone Børmark mødtes og talte om, at det kunne være dejligt, hvis vi

igen kunne få etableret det lækre strandmiljø på Ålbæk Strand.

På et tidspunkt kontaktes Skive kommune, der finder, at det er en god ide, som der arbejdes med. Kommunen sætter nogle professionelle folk

på opgaven, og så begynder projektet at tage form. Der udarbejdes nogle skitser, og der blev beskrevet nogle forslag. Trin 1. Der var især

fokus på en udspringsponton for især unge mennesker, for vi syntes, at der mangler aktiviteter for den gruppe.

For at skaffe midler til pontonen blev der søgt hos forskellige fonde. Der var mange afslag. Men pludselig lykkedes det. Og der er nu tilsagn

om fondsmidler, således vi kan købe en udspringsponton. Den forventes at være på plads i løbet af en måneds tid.

Trin 2. Projekt Ålbæk Strandpark. Real Dania går ind i projekt Ålbæk Strandpark med et  beløb på 125.000. Projektet går ud på at forskønne hele

Ålbæk Strand området. Beløbet skal anvendes til en beskrivelse af projektet. Den 22 juni afholdes en ny workshop på Limfjord Camping, hvor

ideerne til projektet præsenteres.

Der er netop etableret en ny forening, der hedder Ålbæk Strandpark. Foreningen skal være ansvarlig for de nye tiltag der etableres i Ålbæk Strandpark.

Efter Lone Børmarks indlæg var der spørgsmål fra tilhørerne. Et spørgsmål var: Er det omtalte projekt noget som inddrager Ålbækparkens

Grundejerforening økonomisk? Svaret er, at Grundejerforeningen ikke inddrages økonomisk. Men vi har i Grundejerforeningen en interesse i

områdets forskønnelse, som vi alle kan nyde godt af.

Et medlem spurgte, om der var tilgået foreningen nyt om en evt. kloakering af området. Formanden

svarede, at der ikke var tilgået foreningen noget om dette.

Et medlem spurgte, om der var etableret parkeringsforhold ved slæbestedet. Formanden oplyste, at dette ikke var tilfældet.

Der var et spørgsmål angående aflægning af grus ved Ålbæk Strandvej. Formanden foreslog, at der aflægges grus til efteråret på den plads, hvor

infotavlen var opstillet.

Der var et spørgsmål til bestyrelsen vedr. indklipning langs vore stier. Problemet er, at der langs et par enkelte stier ikke bliver foretaget indklipning. Bestyrelsen er

opmærksom på problemet, og

Bestyrelsen forventer at fremsætte et forslag til vedtægtændring på generalforsamlingen 2015.

Der var tilslutning blandt deltagerne i generalforsamlingen til en formulering, der lyder : At såfremt den nødvendige indklipning ikke er foretaget

senest den 15. juni,

da bestiller bestyrelsen en entreprenør til at udføre indklipningen på grundejerens regning.  Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

Der var en opfordring til bestyrelsen om at arbejde for, at renovationsarbejdet effektiviseres i området, således kørslen med de tunge vogne kan

minimeres og dermed kan begrænse sliddet på vore veje. Bestyrelsen er opmærksom på problemet.

Herefter takkede dirigent Jørgen Frydenlund for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Formanden Hans Hovgaard takkede dirigenten for veludført arbejde, og rettede også en tak til generalforsamlingen for den gode ånd, som årets generalforsamling blev afviklet i.Ålbæk, den 10.juni 2014-06-08

Sekretær Bo Bertel                                              Dirigent Jørgen Frydenlund________________                                             _______________________