Arkiv til og med 2016


       

Jubilæumshæfte til alle grundejere !

I anledning af Ålbækparkens 40 års jubilæum har bestyrelsen udarbejdet et Jubilæumshæfte. Det er et godt hæfte, hvor vi har samlet en lang række meget nyttige oplysninger om Ålbækparken. Det er et hæfte, som alle grundejere bør have liggende i deres sommerhus, for i hæftet kan man finde svar på mange vigtige forhold. Hæftet udleveres til alle deltagerne ved Jubilæumsfesten den 6. august . For de grundejere, der ikke har mulighed for at deltage i festen, kan hæftet afhentes hos formand Niels Brøndum, Ålbækparken 141 indtil 1. oktober 2016.


Jubilæumsfest den 6. august 2016.

Festen er i Cafeen på campingpladsen.

Tilmelding er lukket – vi bliver 82 personer.


Program

Festen starter kl. 17

Der bliver skænket en øl eller sodavand  - sponseret af Hancock

Formand Niels Brøndum byder velkommen

Bo Bertel fortæller om jubilæumsskriftet – sponseret af Den Jyske Sparekasse, Lem -

der udleveres til hver husstand.

Vi synger en sang.

Jens causerer om grundejerforeningen igennem tiden.

Mad kl. 18 - 20:

Tunmousse med rejer og flute – står ved hver plads

Buffeen står på baren:

2 slags kød - kylling og culotte

2 slags kartofler - fløde kartofler og ristede kartofler med krydderier

2 slags salat

Kaffe med sødt

Alle deltagere medbringer selv drikkevarer med tilhørende glas.

Chips – sponseres af Lihme Brugs

Kl. 20 spilles der op til dans. Det slutter kl. 23-24.

Hvis nogle har lyst til is etc. så er det en mulighed.

Niels Brøndum siger tak for i aften.


De husstande, der ikke er med til festen, kan hente et eksemplar af jubilæumsskriftet i Ålbækparken 34. Jubilæumsskriftet står i en kasse på bænken ved hoveddøren. Sæt venligst et kryds på navnelisten.Renovation

Ålbækparken har fået opstillet nye store renovationscontainere, der skal benyttes i stedet for den dagrenovation, som ikke længere bliver hentet på matriklen.

Tilmeld dig SMS/e-mail servicen på www.nomi4s.dk

Du er altid velkommen til at kontakte Nomi4s på 96106240 hvis der opstår spørgsmål.Udspringsponton

NU SKER DET den 28. juli mellem 8 og 12.

Der sættes udspringspontonen ud mellem de to badebroer.


Ålbæk Strandpark

I august får Ålbæk Strand en udspringsponton. Pengene har vi fået fra lokale og andre bidragsydere samt et overskud fra workshopdagen på Limfjords Camping og Vandland. Vi skylder en stor tak til alle, der har hjulpet med ydelser af den ene eller andens slags. Vi har modtaget 10.000 kr. fra Hancock, 40.000 kr. fra Landsbyfonden og 100.000 kr. fra Spar Vest Fonden.

Udspringspontonen er første del af et større projekt, kaldet Ålbæk Strandpark, som vi håber at få penge til. I øjeblikket arbejdes der med at lave en projektbeskrivelse til genoprettelse af naturen og stranden ved Ålbæk Strand. Projektet har fået penge fra Real Dania, Stedet Tæller, til projektbeskrivelsen, der udføres af konsulentfirmaet Bascon i samarbejde med Skive Kommunes Erhvervs og Turistcenter. Ansøgningen indsendes i august 2014.

Der er dannet en ny forening, der skal medvirke til at sikre etablering, vedligeholdelse og fornyelse af Ålbæk Strandpark. Vi håber, at rigtig mange vil støtte op om foreningen, da en flot strand med smukke naturomgivelser vil være en nydelse for os alle.

Der vil blive delt en flyer ud, hvorpå det er muligt at tilmelde sig til Ålbæk Strandparks Venner.

Kontingent årlig er 100 kr. pr. husstand

Du kan indbetale på konto: Spar Nord: reg. nr: 8500 konto nr: 458-28-03248:

Husk at skrive navn, adresse, mail og telefonnummer på betalingenBorgermøde vedr. 2-i-1 vej Lihme-Ålbæk

Beboere og brugere af Ålbækvej inviteres til møde om eventuel etablering af 2 brede cykelspor på kørebanen, der indsnævres til 1 spor på strækningen.


Mødet finder sted 6. november 2013 kl 19.00 på Lihme Skole.

Her vil blive informeret om den foreslåede løsning og den analyse, der ligger bag


Aftale med Limfjords Camping om brug af legepladsen.

Har I børn eller børnebørn, der gerne vil benytte legepladsen og andre aktiviter på campingpladsen, så henvend jer i receptionen.

Prisen pr. dag pr. barn er 20 kr.

Prisen pr. barn for hele sæsonnen 100 kr.


Oktober 2011.

Angående indklipning ved veje og stier.               

Alle grundejere blev i efteråret 2010 pr. brev bedt om at bringe beplantningen mod veje og stier i overensstemmelse med de af kommunen udstukne retningslinier.

De fleste har bragt tingene i orden, men for enkelte kniber det med at få arbejdet gjort.

Det er ikke rimeligt, for det betyder, at det bliver vanskeligt at passere uden at skulle køre ud i den bløde vinterrabat og det betyder at oversigtsforhold i vejkryds bliver dårlige og farlige.

Det er tidligere meddelt at kommunen om nødvendigt vil foretage den nødvendige indklipning på grundejerens regning.


Kommunens retningslinier kan ses på:

www.skivekommune.dk/natur+milj%c3%b8+trafik/veje+og+trafik/vejen/grundejerforpligtelser/besk%c3%a6ring+af+beplantning

 (natur miljø trafik/ veje og trafik/vejen/grundejerforpligtelser/beskæring af beplantning).


Vedtaget på generalforsamlingen den 10.6.11

Der vedtages et nyt protokollat med flg. tekst: Alle sommerhusgrunde skal slås inden 15. juni.

Træer, buske, hække langs stam/stikveje, samt stier klippes ind til skel.

Såfremt arbejdet ikke er udført inden 15. juni vil bestyrelsen rette henvendelse til Skive kommune,

som herefter foretager den nødvendige beskæring på grundejerens regning.

Forslaget vedtaget.


Indklipning ved veje og stier i Ålbækparken.

Bestyrelsen for Ålbækparkens Grundejerforening har besigtiget alle foreningens veje og stier. I den forbindelse har vi bemærket, at der mange steder trænger til indklipning af træer og buske.

Alle stamveje skal være 10,0 m brede og alle sideveje 8,0 m brede, og de skal klippes til en frihøjde på 4,20 m.

Alle gangstier skal være 2,5 m brede, og de skal have en frihøjde på ca. 3,0 m.

Ovenstående fremgår af Ålbækparkens vedtægter.

Har du spørgsmål til indklipning, så kontakt bestyrelsen.

Er indklipning ikke sket senest den 1. maj 2011, vil bestyrelsen meddele dette til Skive Kommune, der herefter vil fortage indklipningen på grundejerens regning.

Frihøjde beskrives i Sommerhusfolder 2010, fra Skive Kommune:

Affald og spillevand

Eller:

www. skive kommune

> natur,miljø og trafik

> vejen og trafik

> vejen

> beskæring.

Er man interesseret, kan man finde alle retningslinierne ved at "klikke" sig

frem i nævnte rækkefølge


24.6.10

Ved generalforsamlingen blev det besluttet, at grundejerforeningen ville betale Skive Kommune de 16.000 kr. det kostede at sætte vores badebro op igen.

Lone kontaktede Anders Bøge, der var meget imødekommende og i løbet af 3 dage, så var broen på plads.


Så er broen sat op igen!


Referat af møde den  9.3.2010  i udvalget for Teknik- og Miljø,

angående badebroer i Ålbæk og Lyby.


Til stede: Anders Bøge (formand, SF.), Jens Peder Hedevang (næstformand, V.), Kent Larsen (øk. ansvarlig), Jørgen Andersen (ansv. for opsætning af broer), Peter Rasmussen og Bjarne (Lyby Grundejerforening), Kaj Bundgaard og Lone Børmark (Ålbækparkens Grundejerforening).


Mødet var indkaldt af stadsgartner Kent Larsen, som på grund af økonomiske forhold ikke længere kunne finansiere alle sommerbroer i Skive kommune. Lyby og Ålbæk har flere broer, så mødet skulle klarlægge om én bro i hvert sommerhusområde kunne nedlægges.


Vi blev enige om, at Lyby var først til at argumentere for deres sag.

De kunne acceptere at skulle nøjes med 20.000 kr. i stedet for 40.000 kr. til deres bro.


Lone spurgte, hvad den lille bro i Ålbækparken årligt kostede: 16.022 kr.


For Ålbækparkens vedkommende fremlagde Lone Børmark et bilag, som argumenterede for, at de to broer i Ålbækparken supplerer hinanden, og at det vil være et stort tab, hvis én af broerne bliver nedlagt, da området har stor turistmæssig værdi (se bilag: Hvorfor skal badebroen ved Ålbækstrand bibeholdes).


Anders Bøge efterlyste egenbetaling fra Grundejerforeningens side f.eks. halvdelen af de 16.000 kr.. Til dette måtte Kaj og Lone sige, at det nok ikke var muligt for Ålbækparkens bestyrelse med så kort et varsel, at give et tilsagn. En sådan beslutning skulle med på en generalforsamling og den blev først afholdt den 11. juni 2010.


En forespørgsel fra Lone om hvorvidt beslutningen kunne vente til efter generalforsamlingen blev afvist.


Det var Kaj og Lones fornemmelse, at hvis det er muligt at skrive ”Privat” ved den lille bro, så kan det godt være, at et tilsagn kan gives, men hvis det fortsat skal være en offentlig bro, som overvejende bruges af de turister, der besøger stranden, så vil medlemmerne givetvis ikke synes, at det er rimeligt.


Lone skitserede et saltvandsfriluftsbad, som en store attraktion for hele Skives Kommune, i tråd med det, de har i Aalborg. Her er bro nr. 2 blot en del af et projekt. Lone vil tage idéen med til Lihme-gruppen og evt. søge midler i fonde til et større projekt, som kan realiseres rørende billigt, fordi vandet ikke som i Aalborg skal renses.


Mødet sluttede med, at Lone lovede at vende tilbage til Kent Larsen med et referat efter Lihme mødet den 19. marts, da sagen om broerne skal behandles den 6.4.2010.


Lone Børmark

Ålbækparkens Grundejerforening

ReferentHvorfor skal badebroen ved Ålbæk Strand bibeholdes.


Der gøres et stort arbejde fra Lihme borgernes side med flere arbejdende grupper for at gøre området mere attraktivt og for at tiltrække nye beboere og turister. At nedlægge én af badebroerne er et indgreb fra kommunens side, der virker direkte imod idéen i dette arbejde.

Kommunen ofre mange penge på at tiltrække turister bl.a. til Spøttrup Borg. Hvorfor så nedprioritere Ålbæk Strand, som kunne blive egnens anden 3-stjernede turistattraktion?

Stranden kan inddeles i 2 områder:

Området nedenfor campingpladsen, hvor der er en stor handicapvenlig badebro. Den er på varme sommerdage besat af campingpladsens gæster, der opholder sig på broen. Børnene fisker efter muslinger fra broen og voksne gæster slår sig ned for at se efter børn eller blot for at nyder vandet. Den er som regel meget optaget.

Forstranden, hvor den anden bro ligger, benyttes til tæpper og picnic. Denne del af stranden benyttes meget af folk uden for området. Det er gæster, der kommer fra hele Salling og hvor Ålbæk Strand igennem mange generationer, har været den foretrukne strand.

Denne del af stranden ligger nedenfor sommerhusområdet i Ålbækparken, og benyttes også meget af gæster og ejere af sommerhusene.

Vi har lige været til møde i én af Lihmegrupperne og set gamle fotos, hvor stranden var tæt pakket med mennesker. Det lignede nærmest Bellevue på en varm sommerdag. Hvorfor ikke prøve at genskabe dette miljø?

I stedet for forringelser, så skulle der ske forbedringer:

En flydespærre mellem de 2 broer ville give et afgrænset badeområde, som ville beskytte mod speedbåde, surfere o.lign. Dette ville giver småbørnfamilierne  større tryghed.

Et udspringstårn på en flydeponton til de store børn, som man havde det  i 1960’erne.  Den var forankret ude på ca. 2 meters vand, og man skulle svømme det sidste stykke ud til den. Om vinteren kunne den trækkes ind og køres samlet i lade. Det kunne blive et flot saltvandsfriluftsbad.

En rensning af stranden, så den bliver attraktiv at ligge på.

Vandkvaliteten er bedre end den har været i mange år, og gennemstrømningen af det salte vand fra Nordsøen gør Ålbæk Strand til én af Limfjordens bedste badestrande.

Økonomisk vil det være ganske overkommeligt for kommunen at gøre stranden til et stort turistaktiv.


Lone Børmark


Projekter i Lihme


Af Dorthe Dalsgaard


Lihme har deltaget i et projekt Plan09 i de sidste 1 ½ år i samarbejde med Skive kommune. Der har været fokus på samspillet mellem naturen, erhvervet,bosætningen og de rekreative muligheder.


I arbejdet med udviklingen af området er der taget hensyn til de værdier, som man ønsker, egnen skal værne om. Områdets varierede natur og Limfjorden er bærende værdier, som egnen skal værne om og vise frem til offentligheden. Målet er at bidrage til æstetisk udvikling og bevarelse af egnens byggekultur, samt på æstetisk vis guide brugere af områdets natur rundt således at formidling af den lokale historie bliver en del af oplevelsen.


Ud fra de strategier, som er formuleret i forbindelse med plan 09 projektet, er der startet 5 projektgrupper, hvor borgere selv har meldt sig til at deltage i et forløb omkring udviklingen af egnen omkringLihme.De fem grupper har følgende

overskrifter:


1. Stier og etablering af

landsbynær skov omkring

Lihme, temaet er Lihme som

grønnere by.


2. Gyldendal området udvikling

som havneområde,

bosætningsområde og

turistinformation.


3. Ålbæk strand, trampestier

langs kysten og udvikling af

turistinformation i samarbejde

med Limfjordscamping og

lokalområdet.


4. Byfornyelsesprojekt i Lihme,

Temaet er Lihme som grønnere

by


5. Energi gruppen.

Energiforsyningsmuligheder.

Læs hele artiklen på Lihmekandsby.dk, Lihmebladet dec. 2009.

http://www.lihmelandsby.dk/index.php?id=21,0,0,1,0,0


Fra bestyrelsen deltager Lone og Sonja i gruppen Ålbæk Strand

Gamle meddelser - se under Arkiv 

Aktuelle oplysninger se også under Bestyrelsesmøder


 

Møde med teknisk forvaltning 16.1.09.


Sonja og Lone deltog i et møde med Jørgen Christensen og Kristian Hjort, Teknisk Forvaltning i Ramsing. 

Det var et godt og konstruktivt møde, hvor vi fik opklaret mange at de spørgsmål, som vi havde til forvaltningen. 

En af de store misforståelser bundede i, at Ålbækparkens bestyrelse havde et andet oversigtskort end forvaltningen.

Forvaltningens kort var tinglyst og det var vores ikke, så det kort, vi havde taget udgangspunkt i, var forkert. 

Vi fik lovet nye oversigtskort indeholdende ejerne af fællesarealer samt kort over strandbeskyttelseslinjen – (de kort har vi modtaget). 

Strandbeskyttelseslinjen går meget tæt på nogle sommerhuse og den overruler andre regler. (Naturbeskyttelsesloven LBK nr. 1042 af 20/10 2008 (gældende lov)


§ 15. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen …. 

Alle fællesarealer ved stranden ligger i indenfor strandbeskyttelseslinjen. De fleste ejes af forskellige mennesker, som ikke længere har nogen tilknytning til området, nemlig de første ejere af strandgrundene. De betaler ikke ejendomsskat af arealet, men har nogle forpligtelser: 

Ejerne er pligtige til at holde området rene for papir og affald samt græsset slået jfr. Ålbækparkens deklaration §8 Fællesarealer. 

Forvaltningen foreslog at alle områder overskødes til grundejerforeningen, da de nuværende ejere måske ikke engang ved, at de har nogle forpligtelser fra et tidligere ejet sommerhus.

Vi stillede et spørgsmål om vejhævd. Her sagde Kristian Hjort (landinspektør), at når der er blevet lavet en bedre vej, så ophæves den gamle hævd, det er der lovhjemlen for.  

Vi spurgte også hvad forskellen var på et friareal og et fællesareal – her var svaret, at det var det samme. Friareal er et gammelt udtryk for fællesareal.


20.10.08


Fællesarealer og friarealer


Bestyrelsen har i længere tid arbejdet med at få klarlagt de problemer, der blev rejst på generalforsamlingen omkring fællesarealerne. Hvilke rettigheder og pligter har lodsejerne og hvilke har grundejerforeningens bestyrelse.

Et brev blev sendt til Skive Kommune den 11.8.08, hvor problemstillingerne blev ridset op og bestyrelsen bad om et møde. Det har været svært at finde frem til, hvem der ville tage sig af sagen og ferier i forvaltningen har forsinket sagen yderligere i 2 mdr., men nu har vi har fået lovet et møde i uge 43, hvor vi kan drøfte problemstillingerne. Sonja og Lone deltager i mødet.

Sonja har gentagne gange kontaktet Finn Dissing med henblik på et møde. Det er utrolig svært at få en aftale, men i uge 44 har Finn Dissing lovet at vende tilbage med en mødedato.

Bestyrelsen har drøftet 3 klager fra grundejere i området. Klagerne går på, at en grundejer uretmæssigt har fældet en række træer på fællesarealet , og herefter har stubfræset området . Bestyrelsen ser med største alvor på denne ulovlige handling. Vi sender grundejeren et brev, hvor vi meddeler, at bestyrelsen vil arbejde for, at grundejeren må reetablere området.

Lone Børmark retter henvendelse til Kort og Matrikelstyrelsen for at bede om opdaterede kort over vores område, da kommunen kun har et ældre kort. Det er ikke muligt at få et kort over hele området. Hver parcel har ét kort og det koster ca. 500 kr. pr. stk. i kopi, så vi vil bede kommunen om hjælp.

Sonja kunne oplyse, at der er kommet et afslag på det af Niels Bjerre m.fl. indsendte forslag til en ophaleplads på Ålbæk strand. Man henvises til at bruge faciliteterne ved Gyldendal havn.


Veje og stier:


Ernst kunne fortælle at stamvej nr. 2 er blevet renoveret efter bestyrelsens retningslinjer. De øvrige stamveje er blevet skrabet i omvendt V form, hvilket skulle være den bedste løsning for at stabilisere vejenes gode tilstand. Der er nu udlagt grusbunker ved alle stikveje, således grundejerne langs stikvejene er velkomne til at foretage nødvendige udbedringer på stikvejen.

Ernst følger vejenes tilstand vinteren over, og skulle der opstå yderligere behov for forbedringer, så iværksættes dette på foranledning af Ernst.


Ekstra bestyrelsesmøde:


Det kan blive nødvendigt at indkalde til et ekstra møde, såfremt der kommer nyt i forhold til de problemstillinger, vi skal have afklaret med kommunen.