Refetat 07.04.2016


Referat af bestyrelsesmøde den 7.4.2016


Siden sidst: Sekretæren medbringer til næste møde referatprotokollen til underskrifter.

Vedr. klage over mgl. grusbunke på Ålbæk Strandvej. Hans kontakter pågældende og informerer om,

at der er aflagt grus i området.

Bestyrelsen bør overveje,hvilken grustype der bør anvendes på vejene i fremtiden.

Hans Hovgaard meddelte, at han som privatperson har indgivet en klage til Nomi/Skive kommune over

placeringen af molokker på Ålbæk Strandvej.

Vedr. molokker : Det er aftalt, at Lone Børmark foto-dokumenterer forholdene omkring især molokkerne

på stamvej 1. Sekretæren har sendt et brev til Teknisk forvaltning v/Birte Wind - Skive kommune, og har

orienteret om dette tiltag. Der er sendt en kopi af brevet til bestyrelsen.


Veje og stier: Vi havde en generel drøftelse af vejforholdene, og det blev bestemt, at grusbunkerne i

fremtiden skal leveres om foråret.


Økonomi: Sonja kontakter Den Jyske Sparekasse mht. fotokopiering af regnskabet. Det reviderede regnskab

blev præsenteret. Er der bemærkninger til regnskabet kontaktes Sonja.


Indkomne forslag:

1.Gert Kærsgaard stiller forslag om, at der indføres en muldvarpebekæmpelse gældende for hele Ålbækparken.

 

2.Bestyrelsen stiller forslag om, at der foretages en udbedring af alle vejene i Ålbækparken. Der er indhentet 3 tilbud på

dette arbejde. Bestyrelsen har valgt det billigste tilbud, der lyder på 122.500. Foreningens kassebeholdning bidrager med

37.000. Dette vil medføre, at udgiften for hver grundejer vil udgøre kr. 500,-. Arbejdet forventes at blive udført i sommeren 2016.

Godkender generalforsamlingen forslaget, vil der blive udsendt et giroindbetalingskort til indbetaling pr. 1.8.2016.


Generalforsamlingen: Bestyrelsen mødes kl. 16.00 i de nye lokaler i Lihme medborgerhus.. Bo medbringer protokollen til underskrift.

Sonja bestiller mad til 70 personer. Sonja arbejder med bestyrelsens forslag til generalforsamlingens dirigent.

Bo husker stemmesedler, medlemsliste til afkrydsning, dirigentklokke og sang.


Velkomstmappen: Bestyrelsen godkendte mappen og sponsoreringen af den. Herefter sendes filerne til bogtrykker.


Jubilæumsfesten: Der blev orienteret om festudvalgets arbejde, og om de indgåede aftaler. Bestyrelsen godkendte den fremlagte

planlægning.Lone bliver tovholder på aktiviteterne i forhold til Limfjord Camping. Der foretages en rettelse i indbydelsen, idet

der skal stå ......" 150 kr. pr. person".


Evt: Næste møde bliver 3.6.2016.....k.16.00 .

Arbejdsdagen kan arbejde med: flis, bækken,og male bænke.

Sonja skal snarest modtage fotokopier af : Invitation til Jubilæumsfesten og indkomne forslag til generalforsamlingen fra Bo..