Referat 09.03.2018


Ålbækparkens  Grundejerforening

v/formand  Niels Brøndum           

Ålbækparken 141...7860 Spøttrup

E-mail: niels@brondums.net       

tel:  22796373                           

cvr: 33430183 
Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde den 9. marts 2018  kl.10.- hos Ernst Andersen, Amtsvejen 34. Lem


Dagsorden

1.Siden sidst. 

Referater underskrives

Hvem bestiller lokale til generalforsamlingen ?

Orientering om det aftalte møde med en grundejer.

Indkomne mails

Hvornår foretager vi den planlagte beplantning

2.  Økonomi

3. Veje og stier

4. Eventuelt

Evt. afbud til mødet meddeles til formanden.

Bedste hilsner Bo


                                  Referat.


Fraværende:Jytte Christensen


1. Referatet fra sidste møde blev underskrevet.


Bestilling af lokale: Helmer har bestilt lokalet.


Møde med grundejer: Formanden referede fra det afholdte møde med pågældende grundejer.

Det blev besluttet at sende et brev til 3 andre grundejere i samme sag for et uddybende svar.

Indkomne mails: Det blev besluttet, at Niels og Helmer besigtiger stålbroen opsat ved campingpladsen. Er broen i fin stand, er det Grundejerforeningens ønske at overtage denne bro.I 2018 er det fortsat kommunen der forestår opstilling smt nedtagning af broen.

Den planlagte beplantning: Ved gennemlæsning af regelsættet for beplantning indenfor strandbeskyttelseslinien kunne bestyrelsen konstatere, at der ikke må foretages beplantninger. Der foretages derfor ingen beplantning, men bestyrelsen er af den opfattelse, at om-

rådet hurtigt vil reetableres.


2. Økonomi. Helmer Støvring fremlagde regnskabet pr. 9. marts 2018. Regnskabet viser kasse-

beholdning på 73.730,- . Helmer gennemgik det udarbejdede budget for 2018, og bestyrelsen tog dette budgetforslag til efterretning.I forbindelse ved klippeopgaver henstilles til entreprenørerne, at de tydeliggør hvilke områder de har arbejdet i. Gebyret for for sent indbetalt kontingent til foreningen hæves fra kr. 75,- til kr. 100,-. Strandvejen nr. 22 er udmeldt af foreningen.


3. Veje og stire. Vejene er i god stand primo marts 2018. Der planlægges med en skrabning og pålægning af grus i maj måned. Vi skal huske at få aflagt 2 bunker grus ved 1. stikvej på venstre hånd ved stikvej 2. Helmer taler med en grundejer om vejpleje.


4. Evt. Der er pr. 9 marts indkommet 3 forslag til foreningens kommende generalforsamling :


1. Forslag om hævelse af gebyret for for sent indbetalt kontingent til foreningen fra nuværende kr. 75,- til kommende 100,-.

2. Arkiverede skrivelser til foreningen arkiveres i 5 år. Herefter destrueres disse.

3. Vedr. vedtægtens § 5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dette ændre til. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Ved generalforsamlingens start oplyser formanden, at der kan afgives 1 stemme pr. parcel.

         

Mødet sluttede kl. 12.30


Mvh. Sekr. Bo Bert