Referat 27.04.2012


Referat vedr. bestyrelsesmødet afholdt den 27.4. 2012 kl. 10 hos Hans Hovgaard, Ålbækparken 13.


1 Siden sidst : Lone orienterede om de igangværende planer om a. etablering af en jollehavn ved

fiskerhusene og 2. strandprojektet ved Ålbæk Strand .Skive kommune støtter op om det fælles projekt,

idet det forudsættes at  projektet skal være bruger- og  fondsfinanceret.


Arbejdet med oprensningen af bækken er nu afsluttet, og området er planeret igen. Der mangler

eftersåning af græs. Hybenbevoksningen er slået som aftalt. Der er udført et fint stykke arbejde.

Hans og Ernst undersøger muligheden for billigst at få bortskaffet de opmagasinerede grene og

store trærødder


2. Veje og stier: Vejene er i fin stand efter forårets istandsættelse. Der påkøres et læs grus af

passende størrelse ved det af bestyrelsen besigtigede og aftalte sted. Vi havde en drøftelse om

yderligere pålægning af kyllingetråd på de resterende broer i området. Der blev ikke truffet en

afgørelse vedr. denne problematik.


3. Økonomi og kassebeholdning. Der må udvises rettidig omhu i forhold til foreningens budget.

Dette indebærer, at alle udgifter må minimeres, idet vi vil komme ud af 2012/2013 med et meget

beskedent overskud - om alt går vel. Vi må også konstatere at kassebeholdningen vil være brugt,

og der derfor ikke er en buffer at tære på. Bestyrelsen stiller forslag om en kontingentforhøjelse på

100,- på den kommende generalforsamling. Bliver forslaget vedtaget vil foreningens likviditet først

blive forøget i regnskabsåret 2013/2014.


4. Generalforsamlingen. Det blev aftalt, at Sonja køber ind og samler et team til smørrebrøds-

fremstillingen. Vi mødes i Lihme forsamlingshus kl. 14.00. Sonja taler med Gert Kjærsgaard

om dirigentjobbet. Vi starter traditionen tro med ” Blæsten går frisk”. Bo tager sangene med.


5. Vi havde en gåtur i området, hvilket gav anledning til en snak om fællesarealet, en samtale om

indklipning med en grundejer og elles besigtigede vi det gode arbejde, der er udført ved bækken.


6. Formanden havde modtaget en række forslag til generalforsamlingen. Der er udarbejdet en

liste med 8 forslag til den kommende generalforsamling. Disse skal drøftes og sendes til afstemning.


7. Evt. Næste møde afholdes den 18.juni kl. 17.00  hos Ernst Andersen, Ålbækparken 78.

Klokken 18.30 bydes der velkommen til bestyrelsesmedlemmernes mænd og koner, og der

ses frem til hyggeligt kollegialt samvær.

                                                                                             Bo Bertel.

                                                                                             Sekretær