Referat 14.09.18

Ålbækparkens Grundejerforening

7860 Spøttrup


Referat af det afholdte bestyrelsesmøde den 14. sept. 2018 afholdt hos Jytte Christensen Ålbækparken 150.


1.Velkomst. Jytte trakterede på fornem vis bestyrelsen.


2.Siden sidst v/ formanden Helmer Støvring. Formanden informerede om diverse ophæng i infoskabene. Der er efterlyst manglende e-mailadresser  hos en række grundejere. Der er indtil nu indkommet 4 e-mailadresser. Målet er at få så mange e-mailadresser, som det er muligt. Det vil være en besparelse for foreningen, og det vil lette kontakten. Bestyrelsen havde en drøftelse vedr. pålægning af grus. Det blev besluttet, at der fremover aflægges grusbunker ved stikvejene i uge 15 og i uge 39. Helmer meddeler Frank Nielsen den fremtidige procedure. Påkørsel af grus på stamvejene vurderes løbende. Bestyrelsen besluttede, at udsætte en oprensning af grøften til 2019.  I forbindelse med strandrensningen i 2019 kunne vi konstatere, at Skive kommune havde begrænset omfanget af den strandrensning, som der har været en lang tradition for. Bo kontaktede Kent Alex på kommunen, og han havde forståelse for problemet,og han lovede at ”kigge” på sagen.


3.Nyt fra sekretæren. Efter en samtale med Skive kommune er det blevet klarlagt, at der alene må foretages afbrænding af vores Sankt Hans bål på selve Sankt Hans aften. Dette medfører,

at foreningen fremover vil afholde Sankt Hans arrangementet på Sankt Hans aften, også hvis denne aften falder på en hverdag. De blev endvidere besluttet, at vi vil bede brandmyndigheden inspicere vores bålplads. Vi vil gerne have en officiel godkendelse.

Vedr. referater fra bestyrelsesmøder, generalforamlinger og årsregnskaber så vil den fremadrettede procedure være således: referatet/årsregnskabet udarbejdes. Det godkendte referat/årsregnskab underskrives af bestyrelsen, og det placeres herefter på nettet, og det kan læses på foreningens hjemmeside. Der foreligger herefter ikke nogen papirudgave af omtalte

Jytte er tovholder på dette.


4.Nyt fra kassereren. Bjarne Pedersen oplyste, at der desværre havde været 18 grundejere, der ikke havde indbetalt kontingentet til tiden. Efter en rykkerprocedure er alle kontingenter nu blevet indbetalt. Regnskabet udviser et overskud på 62829,-. En række større udgifter afventer dog betaling. Foreningens dataansvarlige (Helmer Støvring)  og foreningens databehandler( Bjarne Pedersen) har underskrevet de til jobbene pligtige dokumenter.

Der skal opsættes nye medlemslister i infoskabene. Disse lister må kun indeholde oplysninger om grundejernes navn og adresse i Ålbækparken. Reglerne vedr. privatlivs-politik lægges på foreningens hjemmeside. Det klarer Jytte.


5.Nyt fra IT. Frank Erik Nielsen oplyste, at vi skal have oprettet en e-mailadresse alene til Ålbækparkens Grundejerforening og vi skal have rettet navnet i foreningens hostmaster-aftale. Jytte arbejder med denne opgave.


6.Næstformanden-Frank Erik Nielsen havde forberedt et oplæg vedr. foreningens hjemmeside. En grundig debat om denne blev foretaget. Jytte vil arbejde med hjemmesiden design, idet bestyrelsen besluttede, at hjemmesidens menu skulle forenkles. Der oprettes et nyt menupunkt kaldet  ”kalender” Frank anbefaler, at hjemmesiden evt. køber sig til mere plads. Jytte undersøger dette..


7.Evt. Vi vil bestræbe os på en gåtur i området på et af forårets bestyrelsesmøde med særlig opmærksomhed på den pligtige indklipning. Generalforsamlingen 2019 afholdes den 21 juni. Der er fastsat bestyrelsesmøder til 22. marts 2019 hos Bo og 10 maj 2019 hos Bjarne. Materiale vedr. generalforsamlingen udsendes ca. 27 maj.8.Referatet er godkendt af bestyrelsen 22.09.2018 …...............Sekr.Bo Bertel