Referat 19.4.2013

Referat af bestyrelsesmøde den 19.4.2013


Formanden refererede fra et møde med 4S, hvor der var blevet givet en orientering om de nye affaldsøer,

som 4S påtænker at etablere i sommerhusområderne. Der igangsættes en prøveordning, så systemet kan

afprøves. Vi afventer resultatet af denne prøveperiode.

Bestyrelsen har besluttet, at det gamle drænrør, der er lagt ned under stamvej no. 1, skal findes, og det

skal renses op, således overfladevand igen kan drænes bort fra området. Sonja kontakter Harry Andersen,

idet han muligvis kan erindre, hvor røret er placeret. Ernst tager sig af det praktiske.

Vi har konstateret, at området ved bålpladsen igen står under vand. Drænet er stoppet. Ernst besigtiger

området, at sætter det fornødne arbejde igang.

Der må køres materiale til Skt.Hans bålet fra og med den 15. juni. Skt.Hans arrangementet afholdes den 29. juni.

Ernst sørger for, at græsset på bålpladsen er slået inden 15. juni.

Veje og stier:

Vejene høvles omkring 1.5. Bestyrelsen kunne konstatere, at vejene er i fin stand efter den lange vinter.

Hans og Bo tilser foreningens arealer for muldvarper. Skal der foretages bekæmpelse aftales omfanget heraf.

Økonomi.

Der er kommet en regning fra Genfa på bortkørsel af et større antal trærødder. Sonja betaler regningen. Der

forventes ikke yderligere regninger til betaling i dette regnskabsår. Bestyrelsen har det mål, at der skal være

en kassebeholdning på 30.000,-, så eventuelle uforudsete udgifter kan honoreres.

Generalforsamling:

Indkaldelsen og ajourførte adresselabels klargøres til Sonja senest i uge 19. Bestyrelsen kunne konstatere, at der

ikke var indkommet forslag pr. 1.4.2013 til behandling på generalforsamlingen.Der indkøbes "håndmadder", vand

og øl til gereralforsamlingen. Der afsluttes med kaffe og småkager. Sonja er tovholder.

På generalforsamlingen vil formanden efterspørge frivillig arbejdskraft til en arbejdsformiddag.

Hans kontakter et emne som ordstyrer. Lone vil orientere om projekt ÅlbækStrandpark.

Bestyrelsen mødes kl. 15.00. Bo tager imod ved døren.

Bestyrelsen har fremadrettet 2 vigtige mål at arbejde for. 1. At arbejde for at der etableres en antennemast, således

mobildækningen i området kan blive tilfredsstillende.2. At arbejde for at planerne for Ålbæk Strandpark fremmes.


Skt.Hans.

Ole fremstiller sædvanen tro--en heks til bålet.Ernst sørger for sammenkøring af bålmaterialet. Lone står for diverse

indkøb til aftenens grillmenu. Hans vil forsøge at låne en grill.

Næste år forventer bestyrelsen, at vi har vores egen grill, idet Hans og Ernst er sat på dette arbejde. Bestyrelsen

har bevilget 2000,- til diverse indkøb til dette.


Bo Bertel - referent