Referat 22.4.2014


Ålbækparkens Grundejerforening.

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 22.april 2014  kl. 10.00.

Mødet holdes hos Hans Hovgaard, Ålbækparken13 .


Referat:

1.Siden sidst

Hans retter henvendelse til Skive kommune vedr. tilsanding af grøften, der har sit udløb på stranden.

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Optimera trælasthandel angående et samarbejde.

Bestyrelsen ønsker ikke at foretage sig yderligere.

Formanden taler med udlejningsfirmaet Limfjorden/Ferieparken, om at firmaet tilbydes at bidrage med et indlæg efter den afholdte generalforsamling 2014.

Der afholdes en workshop på Limfjord Camping den 3.maj fra kl. 10

Bo udarbejder en skrivelse angående indklipning ved foreningens stier.

2.Veje og Stier.

Ernst orienterede om det drænarbejde der er igangsat ved stamvej 1. Bestyrelsen ønsker arbejdet færdiggjort snarest.

Inden for kort tid vil vejene blive skrabet og der påfyldes grus.

3. Økonomi og

kassebeholdning.

Årets regnskab blev præsenteret for bestyrelsen, og det er således klar til årets generalforsamling.

4.

Generalforsamlingen

Det aftaltes, at Sonja modtager materialet til indkaldelse og til medlemskontingenter  samt

labels senest den 15. maj. Bestyrelsen mødes i forsamlingshuset den 6.juni kl. 15 til opstilling af borde og stole m.m.

Lone vil orientere om Ålbæk Strandpark under generalforsamlingen.

5. Opslagsskabe.

Bestyrelsen besluttede, at der indkøbes 2 infoskabe, der således erstatter de 3 skabe, der efter

mange års tro tjeneste er slidt op.

6. Ålbæk

Strandpark.

Der er givet en donation på kr. 125.000,- til en beskrivelse af projekt Ålbæk Strandpark. Det samlede projekt har, hvis det bliver udvalgt et samlet budget på 3½ million. Dette er excl. en

badeponton og en jollehavn. Beskrivelsen skal være færdigbearbejdet og klar til indsendelse senest

18,8.14.

7. Evt.

Ved et kommende møde med 4S/septiktanktømning skal vi huske at påtale, at tømning af tankene bør forgå i sommerperioden, idet vore veje ikke kan klare trykket fra de store biler i ”den fugtige periode”                                            


Med venlig hilsen    

Bo Bertel