Referat 14.10.2016


Ålbækparkens  Grundejerforening

v/formand  Niels Brøndum           

Ålbækparken 141...7860 Spøttrup

E-mail: niels@brondums.net       

Tlf:    22796373                           


Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde fredag den 14.oktober 2016  kl. 10.00.

Mødet holdes hos Bo Ålbækparken 12. 7860 Spøttrup     


Underskrivelse af referat

                                                                 

1.  Siden sidst.

  a. Ifølge referat af mødet den 16.8.2016. Svar vedr, pkt.2   v/ Niels

  b. Ifølge referat af mødet den 16.8 2016. Svar vedr. pkt 4   v/Sonja

  c. Ifølge referat af mødet den 16.8 2016. Svar vedr pkt. 5.  v/Ernst og Niels

2.  Veje og stier

3.  Økonomi og kassebeholdning

4.  Grøften ved Ålbækparken 105

5.  Evaluering af Jubilæumsfesten

6.  Beplantning omkring molokker v/ Niels

7.  Evt.


1.Siden sidst :

a:  Formanden har været i kontakt med Skive kommune vedr. de fugtige grunde no. 71 + 72.

      Kommunens vejfolk vil besigtige grundene, når de kommer forbi. Vil vil gerne have besigtiget

      grundene senest 1.11.2016, hvorfor formanden kontakter kommune i løbet af uge 42, og rykker

      for et besøg.

b:  Sonja kunne oplyse, at et enkelt medlem ikke har betalt det pligtige kontingent til foreningen,

      hvorfor fordringen er sendt til incasso.

c:  Ernst har rykket kommunen for slåning af grøften. Vi afventer slåningen. Bo tager kontakt til Kaj

      Bech med henblik på at få en pris på. 1:slåning af grøften.2: slåning af bækken 3: årlig oprensning

      af bækken i det området, hvor der tidligere var en ”lille dam”.

      Med hensyn til det grus der samles ved grøftens udløb, så er det foreningens opgave at få fjernet

      dette.


2.Veje og stier.

Ernst kontakter entreprenøren med henblik på at få udført det aftalte drænings-arbejde øverst på stamvej 1. Arbejdet skal udføres snarest. Det pålagte flis på stien mellem stamvejene fungerer fint. Bestyrelsen er af den opfattelse, at flisearealet ved molokkerne øverst på stamvej 1 er målt forkert op, og dette emne tager bestyrelsen op i forbindelse med det aftalte møde med Skive kommune/Nomi 4S i foråret 2017.


3. Økonomi.

Overskuddet på jubilæumskontoen føres over til foreningens driftkonto. Kasse-beholdningen er d.d. 105.000.


4. Grøften ved Ålbækparken 105.

Formanden orienterede bestyrelsen om sagens forløb. Bestyrelsen drøftede atter sagen. Konklusionen blev, at Niels sender det udarbejdede brev til grundejeren, og bestyrelsen forventer,  at pågældende grundejer accepterer det fremsendte forslag. Til at udføre arbejdet er valgt Brian Pedersen til en pris på 26.250.                                                                                                                                                     


5. Evaluering af jubilæumsfesten.

Vi havde en god jubilæumsfest. Ved fremtidige generalforsamlinger inviteres udvalgte medlemmer af foreningen til at holde et ”historisk” indlæg om Ålbækparken. Tanken er at få beskrevet Ålbækparkens historie.  Flere medlemmer har foreslået, at der hyppigere afholdes en fest for medlemmerne af grundejerforeningen. Bestyrelsen har sympati med forslaget, men ønsker ikke at gå nærmere ind i sådan et projekt.


6.  Beplantningen omkring de placerede molokker. Det var aftalt med Skive kommune, at kommunen i efteråret 2016 skulle kontakte foreningen med forslag til denne beplantning. Endvidere

skulle kommunen tage særskilt kontakt til grundejerne i no. 2 og no. 99 med henblik på at få foretaget en planlægning med disse 2 grundejere. Der er ikke modtaget det lovede forslag fra kommunen. Bo tager kontakt til Wind på Teknisk forvaltning,


7.Evt.  Badebroen. Det er bestyrelsens opfattelse, at den af Skive kommune leverede badebro ikke lever op til den standard, der er aftalt med kommunen.  Lone kontakter Skive kommune angående dette.


Ålbæk, den 14.10.2016

sekr. Bo.


.