Referat 3.06.2010

Bestyrelsesmøde

Der indkaldes til bestyrelsesmøde torsdag den 3 juni kl. 19.00.

Mødet holdes hos Lone Børmark, Ålbækparken 34.


Mødet blev afholdt med særlig henblik på at forberede den kommende generalforsamling.


Formand Kaj Bundgaard gennemgik de forskellige punkter til formandens beretning.


Bestyrelsen vedtog endvidere en række beslutninger.


Bestyrelsen vil med baggrund i det forslag der blev rejst på sidste års generalforsamling om oprensning af søen fremlægge følgende forslag til generalforsamlingens afgørelse:

Søen oprenses og beplantningen - træer og buske – omkring søen fjernes. Herefter vil søen fremstå som et rekreativt område til glæde for foreningens medlemmer. Anslået pris 10.000.

Beløbet er en engangsudgift der financeres af kassebeholdningen.


Bestyrelsen kan konstatere, at Skive kommune ikke mere vil opsætte badebroen. Bestyrelsen støtter det indkomne forslag, der handler om, at broen skal opsættes og fremover være et godt

tilbud til foreningens medlemmer. Udgiften til etablering af broen forhandles med Skive kommune. Bestyrelsen er af den opfattelse, at broen kan overdrages til foreningen af kommunen uden beregning. Udgiften i forbindelse med etablering af broen forventes at blive højst 100,00pr. grundejer, og beløbet indkommer ved en kontingentforhøjelse med dette beløb.


Bestyrelsen fastholder, at den vedtagne beslutning om renovering af det sidste stykke af stamvej 1 er gældende.


Bestyrelsen vedtog, at et hybenområde på stranden fjernes. Dette arbejde udføres af entreprenøren efter nærmere aftale med Ernst Andersen.


Bestyrelsen besluttede at fremlægge det af Lone Børmark udarbejdede forslag om et regelsæt for alle fællesarealerne.


Bestyrelsen har tidligere besluttet, at gå en runde i området i forbindelse med  bestyrelses-møderne. I forbindelse med disse ture vil det fremover blive noteret, hvilke veje og stier der            har behov for indklipning. Konstateres der et behov, vil der tilgå grundejerne et brev om            dette forhold. I brevet vil der være angivet en deadline for, hvornår arbejdet skal være udført. Overskrides denne deadline overdrages arbejdet til entreprenøren på grundejerens regning.


Vi ses til generalforsamlingen !

Med venlig hilsen

Bo Bertel.