Referat 6.3.2014

Ålbækparkens Grundejerforening

E-mail: hanshovgaard@gmail.com


Ålbækparkens Grundejerforening.

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde torsdag den 6.marts 2014 kl. 10.00.

Mødet holdes hos Ernst Andersen. Amtsvejen. Lem


De 2 broer på stranden er skyllet væk af stormen Bodil. Begge broer reetableres

af Svenningsen. Foreningen betaler materialeprisen, som forventes at være ca. kr. 4000,-. Hans aftaler nærmere med Svenningsen om arbejdets igangsættelse.


Det er aftalt med Skive kommune, at vejfolkene fremover benytter stamvej 1, når

der benyttes tunge køretøjer til opsætning og nedtagning af badebroen.


Det blev aftalt, at Lone retter henvendelse til Telenor vedr. etablering af en

antennemast i vores område, hvor mobildækningen er meget dårlig. Henvendelsen koordineres med Limfjord Camping, således der også kommer en henvendelse om sagen herfra.


Hans og Lone tager på tur til en virksomhed i Esbjerg. Virksomheden fremstiller

bl.a. flydepontonner. I projektet Ålbæk Strandpark skal der udlægges en badeponton, og turen til Esbjerg


Vi vil forsøge at finde de nedgravede drænrør, som ligger under stamvej 1. Hans

og Ernst undersøger sagen. Når rørene er fundet, graves en ”rund ”grøft til at lede

vandet bort. Såfremt drænrørene ikke findes, besluttede bestyrelsen, at der nedgraves 2 nye drænrør i vejen.


Skive kommune har ikke haft indvendinger imod yderligere indklipning i krattet

langs Ålbæk Strandvej. Dog skal de involverede grundejere acceptere arbejdet. Hans samler et arbejdshold, der Vi undersøger priser på nye infokasser til næste møde den 22.4.14.


Sonja præsenterede de opdaterede regnskabstal for foreningen.


Regnskabet ser fint ud med en kassebeholdning på ca. 25.000kr på nuværende

tidspunkt., Vi forventer at komme ud af budgetåret med et positivt resultat.


Husk at reservere plads til dirigentens underskrift på årets regnskab.


Den aftalte rettelse blev drøftet. Lone skriver rettelsen ind i vedtægterne på

nettet.


Lone kunne fortælle, at projektet Ålbæk Strandpark har fået en fondsbevilling.

Der afholdes et opstartsmøde den 19. marts med alle interessegrupperne under

projektet.


Næste møde holdes hos Hans Hovgaard den 22. april kl. 10


Med venlig hilsen

Bo Bertel.