Referat 08.07.2016


Ålbækparkens Grundejerforening

v/ Niels Brøndum

Ålbækparken 141. 7860 Spøttrup

E-mail: niels@brondums.net            Tel: 22796373


Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde den 8. juli 2016 kl.10.

Mødet holdes hos Sonja Jensen-Ålbækparken 29.


1.Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 3.6.2016

2.Siden sidst.

3.Veje og stier

4.Økonomi og kassebeholdning

5. Jubilæumsfesten.

6.Evt.


Referat

1.Referatet blev godkendt og underskrevet


2.Siden sidst.

Det blev aftalt, at bestyrelsen mødes fredag den 5.8. kl.10.00 for at udlægge flis.


a.Evaluering af Skt.Hans arrangementet.

Der skal indkøbes langskaftede svejsehandsker, der skal sikre grillbetjeningen mod varmepåvirkningen fra grillen. Grillkullene skal placeres bagerst i grillen. Vi skal have obs. på bålets placering på bålpladsen. Vi kan afmærke bålets placering på grunden. Brandmyndigheden skal orienteres om bålafbrændingen. Bo undersøger, om vi er forsikringsmæssigt dækket ved uforudsete hændelser ved afbrændingen. Bålet stakkes kun 2 gange.


b.Evaluering generalforsamlingen.

Der bør anvendes en projekter, så det bliver mere tydeligt, at præsentere forskellige forhold—eksempelvis kort over området.


c.Molokker:

Lone har tilbudt at fotodokumentere forholdene omkring de opstillede molokker frem til mødet med Skive kommune i foråret 2017.


3. Veje og stier.

Formanden kontakter teknisk forvaltning v/ Wind. Vi vil gerne have klarlagt tidsfristen mht. etablering af beplantninger omkring molokkerne ligeledes med hvilken type beplantning, der skal anvendes.

Niels vil også gøre opmærksom på, at vejforholdene omkring de øverste molokker er for smalle. Skal man passere en bil, hvorfra der afleveres affald, så kommer man ud i det løse grus, der er placeret i grøften. Bilen synker ned i gruset. 

Endvidere tager formanden kontakt med Wind med henblik på at få afklaret, om det er Skive kommunes ansvar, at genetablere det nedbrudte dræn ved no. 105.    Med hensyn til det planlagte dræn på stamvej no. 1, så afventer denne afgørelse udfaldet af prisen på drænet ved no. 105.

Bo kontakter hestefolket. Vi ønsker en aftale om ridning  på stranden. Det er et problem, at der ligge ”hestepærer” i rigelige mængder.

Naturstyrelsens retningslinier siger, at ridning er tilladt i perioden 1. sept til 31. maj.

Stamvej 1 pålægges grus og skrabes. Der aflægges grus ved stikvejene. Omfanget er 1 m3 pr. vej. Ålbæk Strandvej betragtes som en stikvej, og skal således også have 1m3 grus til rådighed.

Med hensyn til strandrensning er det aftalt med den nye formand for Strandparkens Venner  Hans Hovgaard, at Hans retter henvendelse til Skive kommune om denne sag.


4.Økonomi. Vi afventer en afklaring af de planlagte drænarbejder, inden budgettet kan lægges.


5. Jubilæumsfesten.

Vi forventer et deltagerantal på ca. 80, og dermed afholdes den planlagte fest.

Lone tager kontakt til Gurli på Limfjord Camping for at aftale nærmere. Der vil tilgå bestyrelsen en oversigt, der fortæller, hvornår vi skal i arbejdstøjet for at forberede festen. Jubilæumshæftet udleveres til de fremmødte denne aften.

Bo udarbejder en meddelelse til hjemmesiden (Sidste nyt), der fortæller, hvor jubilæumshæftet kan afhentes af de grundejere, der ikke kommer til festen.


6. Evt. Næste møde holdes hos Bo fredag den 21.10 kl.10.                                                                                                    Ålbækparkens  Grundejerforening

v/formand Hans Hovgaard

Ålbækparken 13

7860 Spøttrup

E-mail: hanshovgaard@gmail.com

.