Notat om ikke godkendt indklipning

                                                                                                                             1.04.2018


Notat om en ikke godkendt indklipning af træer og buske på fællesarealet nedenfor parcellen Ålbækparken 13  tilhørende Ålbækparkens Grundejerforening.


Sagens forløb: Bestyrelsen for Ålbækparkens Grundejerforening arrangerede den 23.9. i efteråret 2017 en arbejdsdag for foreningens medlemmer. En af arbejdsopgaverne bestod i, at der efter bestyrelsens anvisning skulle foretages en indklipning af træer og buske i det angivne område. Denne aktivitet var begrundet i en forskønnelse af området til glæde for foreningens grundejere.


1 uge efter arbejdsdagen var afsluttet kunne medlemmer af bestyrelsen konstatere, at der var foretaget yderligere indklipning i området. Denne indklipning var ikke godkendt af bestyrelsen.


Den 6.11.2017 modtager bestyrelsen en klage fra Jørgen Frydenlund, Lone Børmark, Sonja Jensen og Ole Urbrand. Der klages over den foretagne indklipning,der klages over kørsel med traktor i beplantningen og der kræves en genplantning af træer og buske. Den 24.11. behandler bestyrelsen klagen, og der sendes et svar til klagerne den 1.12.2017


Bestyrelsen har arbejdet med en opklaring af hændelsesforløbet. Det er blevet klarlagt, at grundejer Nis Schroll Ålbækparken 112 har foretaget den ulovlige indklipning. Nis Schroll har erkendt, at han weekenden efter arbejdsdagen har fældet og nedsavet yderligere ved stien neden for nr. 13. Nis Schroll beklager dette, men han var af den overbevisning, at han blot færdiggjorde arbejdet. Han meddelte endvidere, at flere på dagen tilkendegav overfor ham , at han bare kunne fortsætte arbejdet. Dette har bestyrelsen dog ikke kunnet få bekræftet. Derfor påtales den ikke godkendte indklipning på foreningens hjemmeside som reglerne foreskriver iflg. protokolat af 11.6. 2010 i foreningens vedtægter.


Det afklippede materiale skulle efter aftale med bestyrelsen på arbejdsdagen senere afbrændes på fællesarealet. Bestyrelsen finder dog, at den foretagne kørsel med traktor i området ser voldsom ud, men bestyrelsen er af den opfattelse, at det nedkørte brombærkrat vil vokse op i vækstperioden i 2018. Og bestyrelsen har derfor ikke yderligere bemærkninger til traktorkørslen. Med hensyn til genplantning af træer og buske vil foreningen henvise til reglerne i kystbeskyttelsesbekendt-gørelsen, der foreskriver, at der ikke må foretages beplantning i dette område, hvorfor der ikke genplantes. Bestyrelsen havde ved bestyrelsesmødet den 24.11 besluttet, at der skulle ske en genplantning i området. Men ved gennemlæsning af kystbeskyttelsesbekendtgørelsen blev det klart,at dette ikke ville være lovligt.  Bestyrelsen forventer, at der vil ske en naturlig vækst i området.  Bestyrelsen betragter det uheldige hændelsesforløb som belyst, og bestyrelsen opfordrer hermed alle til at respektere de retningslinjer der er gældende for foreningens virke.

Bestyrelsen for Ålbækparkens Grundejerforening.

Sekr. Bo Bertel.


Påtale. Bestyrelsen for Ålbækparkns Grundejerforening skal hermed tildele grundejer Nis Schroll, Ålbækparken 112 en påtale for uden tilladelse at have fældet træer og buske på foreningens fællesareal. Bestyrelsen finder det særdeles uheldigt, at gældende regler ikke er blevet respekteret.