Referat 18.4.2009

v/formand Kaj Bundgaard

Ålbækparken 22

7860 Spøttrup

Ålbækparkens Grundejerforening.

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde lørdag den 18.april  kl. 10.00.

Mødet holdes hos Bo Bertel , Ålbækparken 12.


1.Siden sidst.

Foreningen har modtaget en oversigt vedr. renovationsordningen for området. Oversigten vises i infoskabene. Det fastsatte møde med Ålbækparken 117 B angående afgrænsningen fællesarealet

er afholdt. Man havde et positivt møde, hvor der blev bragt klarhed over gældende retningslinier.

Vedr. Ålbækparken 11. Bestyrelsen retter henvendelse til grundejeren med henblik på en afklaring

af forløbet med reetableringen på fællesarealet inden generalforsamlingen. Bestyrelsen vil anmode om, at ejeren kontakter foreningens formand inden reetableringen påbegyndes, således der er enighed om retningslinierne for arbejdets udførelse.


2.Veje og stier

Bestyrelsen er af den opfattelse at vejene er i fin stand. Det vurderes, om der skal foretages en skrabning af vejene inden generalforsamlingen.

Formanden medtager i sin beretning til generalforsamlingen, at man bør være forsigtig med at henlægge brandbart materiale i skel.


3.Økonomi og kassebeholdning

Lone fremlagde regnskabet som der ser ud dags dato.

Kassebeholdningen var 2007                   kr. 81.200

Kassebeholdningen var 2008                   kr. 58.600

Kassebeholdningen var 2009                   kr. 47.600

Bestyrelsen drøftede udviklingen i økonomien. Den stærkt faldende kassebeholdning skyldes flere ekstraordinære engangsudgifter. Bestyrelsen finder det derfor ikke nødvendigt at foreslå en

kontingentforhøjelse på generalforsamlingen. Kontingentet fortsætter således uforandret i den kommende periode.


4. Diverse. Vi havde en gennemgang af indbydelsen  til generalforsamlingen med tilhørende

underpunkter. De aktuelle rettelser blev indføjet.


5.Generalforsamlingen.

Det blev besluttet, at kontantbetaling af kontingent ikke kan foretages ved generalforsamlingen.

Det blev besluttet, at der som optakt til generalforsamlingen synges ” Blæsten går frisk over Limfjordens vande”. Bo sørger for sangbladene.


6. Eventuelt :    Intet.                                                         


Med venlig hilsen

Bo Bertel