Referat 08.10.2011

v/formand Hans Hovgaard

Ålbækparken 13

860 Spøttrup

E-mail: hanshovgaard@gmail.com


Ålbækparkens Grundejerforening.


Bestyrelsesmøde lørdag den 8.oktober kl. 10.00.

Referat :


1. Siden sidst.

Lone modtog de indkomne adresseforandringer.Der er nu opstillet en større papircontainer,

og der er aftalt hyppigere tømninger afflaskecontainerne begge opstillet på stamvej 2.

Lone skriver en besked på foreningens hjemmeside vedr. den manglende indklipning.

Hans tager en fornyet kontakt til kommunen for igen at gøre opmærksom på, at kommunen

har en forpligtelse til at påse, at den nødvendige indklipning i området finder sted.

Bestyrelsen vil fremsætte en vedtægtsændring ved den kommende generalforsamling:

Ordlyd: Alle ubebyggede sommerhusgrunde skal være slået i tidsrummet mellem 1. og 15. juni.

Formanden har indhentet et tilbud fra entreprenør Poul Jensen, Roslev. Tilbuddet er vedr.

en total oprydning af grøften mellem stamvej 1 og 2. Tilbuddet lyder på 38.000 excl. moms.

Slåning af grøftekanterne på begge sider af grøften vil beløbe sig til 3300,- + moms pr. slåning.

Vi besluttede, at der kan iværksættes arbejde for kr. 20.000 + moms så snart entreprenøren vur-

derer, at der kan arbejdes i området.

Et medlem har stillet forslag om, at der laves en aftale med Gundevad trælast vedr. indkøb af

dæksler. Bestyrelsen kan ikke gå ind i den opgave.


2. Veje og stier

Vejene er udbedret primo okt., og der er lagt grus ud ved stikvejene.

Ernst kontakter Bjarne i no. 26 og Ewald Jensen i no. 36 vedr. den manglende indklipning.


3. Økonomi og kassebeholdning

Sonja fremlagde det opdaterede regnskab.

Kassebeholdningen er på kr. 78458,- . Der forventes yderligere udgifter på ca. 28.000, hvorefter

der tilbagestår et disponibelt beløb på ca. 50.000.  Heraf blev det besluttet, at bruge 20.000 + moms på grøften.


4. Eventuelt

Hans og Bo tilser ved lejlighed dunhammerbeplantningen i søen.

Lone aftaler et møde med Majbritt fra campingpladsen. Vi ønsker at få drøftet mulighederne for

et tættere samarbejde mellem campingpladsen og Grundejerforeningen til gavn for området.

Lone og Hans deltager i mødet.

Hans undersøger om nye postkasseregler får nogen konsekvens for området.

Næste møde afholdes hos Ernst den 15.3.12  kl. 10.00


                                                                                                              Sekretær  Bo Bertel.