Referat 7.03.2009

v/formand Kaj Bundgaard

Ålbækparken 22

7860 Spøttrup

Ålbækparkens Grundejerforening.

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde lørdag den 7.marts  kl. 10.00.

Mødet holdes hos Ernst Andersen , Amtsvejen 34. Lem

Referat:

1.Siden sidst.

Der er tilsendt foreningen en adresseændring i forbindelse med et ejerskifte på ejendommen no. 109.

Foreningen har modtaget en klage over kørsel på en af foreningens brede stier. Denne kørsel

har medført, at der er lavet dybe spor i græsset, hvilket vil genere den kommende græsslåning. Foreningen kontakter den  grundejer, der har foranlediget skaderne, og beder vedkommende udbedre disse.

Foreningen har modtaget ejendomsvurderingerne på fællesarealerne med angivelse af arealernes størrelse.

Foreningen har modtaget en invitation fra Skive Renovation 4-S til et orienteringsmøde den 18.03.09. Formanden deltager i mødet.


2.Veje og stier

Bestyrelsen kan konstatere, at vejene er i en god stand. Der foretages en skrabning af vejene inden Påske. Det er glædeligt, at de udlagte grusdynger benyttes af grundejerne til udbedring af stikvejene.


3.Økonomi og kassebeholdning

Årets budget vil pr. 31. 03.09 udvise et mindre underskud på ca. kr. 1000,- Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende, idet man har måtte betale en uventet stor regning i forbindelse med en overskødningsforretning.


4.Diverse .

Lone og Sonja orienterede om den redegørelse foreningen har modtaget fra teknisk forvaltning i Skive Kommune ved Jørgen Christensen. Bestyrelsen takker for den store assistance forvaltningen har ydet i forbindelse med foreningens forespørgsel vedr. de  fællesarealer, der tilhører Ålbækparkens Grundejerforening.

Foreningen vil invitere en person fra teknisk forvaltning til på den kommende generalforsamling at gennemgå regelsættet vedr. fællesarealerne, således foreningens medlemmer kan være fuldt orienterede om forholdene.


Foreningen vil afholde et møde med indehaveren af no. 117B angående de retningslinjer der gælder for denne ejendom og det tilstødende fællesareal. Foreningen er repræsenteret ved formanden Kaj Bundgaard, Sonja Jensen og Lone Børmark. Mødet forventes afholdt den 21.3.09. Bestyrelsen fastlagde den procedure der skal gælde for stemmeafgivningen ved årets generalforsamling. Der udleveres 1 sæt stemmesedler pr husstand ved indgangen.


5. Eventuelt :Intet                                                                             

                                                                                       Ålbæk, den 7. marts 2009

                                                                                      Bo Bertel