Referat 20.3.2013

Referat fra bestyrelsesmødet den 20. marts 2013 hos Lone Børmark

Siden sidst.

Hans Hovgaard kunne fortælle, at der igen er opsat en affaldscontainer ved stamvej 1.


Foreningen er indbudt til et møde hos 4S vedr. renovation. 4S arbejder med planer om, at der etableres såkaldte affalds-øer.

Hans og Ernst deltager i mødet.


Lone orienterede om Ålbæk Strand projektet, der nu er blevet søsat. Projektet er opdelt i en række delprojekter med tilhørende arbejdsgrupper. Der er blevet udarbejdet et idekatalog. Der er pt. bevilget kr. 40.000 til etablering af udspringsponton. Der er ansøgt om yderligere midler, så arbejdet kan sættes i værk.


Det er aftalt med K. Larsen hos Skive kommune, at der fjernes tang mellem de 2 broer i sommerperioden. Den opsamlede tang afleveres hos Ernst Andersen.


Veje og Stier.

Vejene bliver høvlet i den nærmeste fremtid. Vi forventer at kunne spare et beløb til yderligere grusindkøb.

Vedr. klipning af grøftekanter. Ernst kunne oplyse, at denne opgave kan udføres af Skive kommune, der har det nødvendige maskineri til opgaven.

Naturligvis mod betaling. Vi har besluttet, at slåning af grøftekanten skal foretages, således vi fremadrettet kan holde plantevæksten nede,

og på sigt undgå udgifter til træfældning m.m.

Hans tager kontakt til en grundejer vedr. et dræn.

Vi besluttede, at udsætte en udskiftning af det defekte oversigtskortet , der er opsat på Ålbæk Strandvej.


Sonja gennemgik regnskabet pr. 20.3.2013. Vi har et lille overskud på ca. 6000,- .Vi aftalte, at der indhentes en pris fra TCK på  smørrebrød til den kommende generalforsamling.


Næste møde afholdes fredag den 19.04.2013 kl. 10.00 hos Sonja


Venlige hilsner

Bo