Overdragelsesmøde 18.06.18

Ålbækparkens Grundejerforening

v/ formand Helmer Støvring

Ålbækparken 153. 7860 Spøttrup

20202763

mhstovring@outlook.dk


Referat af overdragelsesmødet afholdt den 18.juni kl. 16.00 hos Helmer Støvring.

Afbud fra Jytte Christensen.


1.Formanden bød alle velkommen, og diverse papirer angående overskødning og  bankforbindelse blev underskrevet.


2. Ernst Andersen orienterede Frank Erik Nielsen om de kommende aktiviteter, og præsenterede en leverandørliste. Frank bestiller entreprenør til den planlagte opgravning af grøften. Kan opgaven løses inden sommerferieperioden begynder iværksættes projektet. Kan det ikke udføres inden sommerferien udskydes arbejdet til udførelse i august. Frank bestiller straks entreprenør til slåning af grøftekanten.


3. Niels Brøndum orienterede den nyvalgte formand Helmer Støvring om igangværende og kommende gøremål.


4. Pause.


5. Helmer Støvring overdrog kassererjobbet til Bjarne Pedersen. Bjarne sørger for ændringer i forbindelse med foreningens CVR registrering, samt ændrer navn og adresse på foreningens kasserer. Ligeledes rettes NEM ID.  Bjarne fik overdraget et opdateret regnskab, samt fik en opdatering på en del restancer. Vedr. persondataregler. Bjarne fik til opgave at klarlægge retningslinjerne for foreningens virke på dette område. Når dette er på plads sendes en mail om resultatet til bestyrelsen.


6. Intet at bemærke


7. Bo kontakter Skive kommune vedr. den henlagte badebro. Den bør fjernes.


8. Næste møde afholdes den 14. sept. kl. 12.30 hos Jytte.


9. Formanden vil meddele bestyrelsen om Sct. Hans arrangementets afholdelse. Må vi brænde bål?? Må vi tænde grill??  Når der foreligger en afgørelse om dette, vil formanden meddele dette til bestyrelsen.


Evt. Vi blev enige om, at Frank Erik til det kommende møde fremlægger et forslag til en

revideret hjemmeside for Ålbækparkens Grundejerforening.Ålbæk den 18. juni 2018.

Sekr. Bo Bertel.