Referat 07.01.2016

Holstebro, den 7. jan. 2016


Der indkaldes til et ekstra bestyrelsesmøde torsdag den 7. januar kl. 9.30. Mødt afholdes hos Lone Børmark, Ålbækparken.


Dagsorden.

1.Molokker

2.Veje og stier

3.Evt.


.


Referat:

1. Molokker


Det er bestyrelsens opgave, på grundejernes vegne, at værne om områdets rekreative kvaliteter.


Bestyrelsen mener, at de nedgravede molokker nogle steder er til stor gene for de nærmeste grundejere, og at de andre steder er ødelæggende for områdets smukke natur. Derfor ønsker bestyrelsen en ny vurdering af molokkernes placeringer og deres antal.


Bestyrelsen er bekymret over det slid, der vil komme på vejene omkring molokkernes placeringer, derfor ønsker bestyrelsen en vurdering af, hvorledes vejene kan beskyttes.


Bestyrelsen mener, at antallet af molokker er overdimensioneret på stamvej 1.


Bestyrelsen er af den opfattelse, at ikke alle molokker er placeret som anvist af bestyrelsen
A. Ålbæk Strandvej.

Bestyrelsen fastholder den allerede trufne beslutning om, at de nedgravede

molokker skal flyttes over i lavningen på venstre side set fra indkørslen.

Begrundelsen er, at den nuværende placering er aftalt med en grundejer, og ikke er udtryk for den placering, som bestyrelsen har aftalt.


B. Stamvej 1.

Det er bestyrelsens ønske, at alle molokker på stamvej 1 placeres på det aftalte

grønne område ved infoskiltet.


Hvis dette ønske imødekommes, så fjernes molokkerne på Ålbæk Strandvej, hvilket indebærer,

at grundejerne på Ålbæk Strandvej må aflevere deres affald på stamvej 1.


Hvis bestyrelsens ønske ikke imødekommes, så bibeholdes molokkerne på Ålbæk Strandvej.


Ligeledes beholdes den øverste placering af molokker på stamvej 1, men skjules af en stedsegrøn beplantning.


Men antallet af molokker reduceres på stamvej 1 på den måde, at de nederste molokker ved no 2 fjernes. Begrundelsen er, at der ikke er behov for alle de opstillede molokker grundet det lavere antal sommerhuse langs stamvej 1.


C. Stamvej 2.

Bestyrelsen finder, at placeringen af molokker nærmest landevejen er god.

Hans tager kontakt til no. 99 for at høre, om den nuværende placering af molokker ved denne

grundejer er accepteret. Hvis dette er tilfældet, så fastholdes denne placering.

Hvis no. 99 ikke kan acceptere placeringen, så ønsker bestyrelsen molokkerne flyttet, idet molokkerne ikke er placeret som aftalt.

Hans spørger herefter no. 132, om en placering ved infoskiltet kan accepteres. Hvis dette er tilfældet, så ønsker bestyrelsen molokkerne placerer her. Hvis denne placering ikke kan accepteres,

så ønsker bestyrelsen alle molokker placeret samlet ved de øverste molokker nærmest landevejen.


D. Andre forhold:

Bestyrelsen har kunnet konstatere, at der er et tydeligt slid på stamvejene, hvor molokkerne er

placeret. Dette har resulteret i hullede våde/plørede omgivelser ved molokkerne. I perioder har det

været en stor gene ved aflevering af affald.  Bestyrelsen ønsker, at vejområderne ved molokkerne stabiliseres, og hvis molokkerne skal stå tæt ved hovedvejen, har vi et ønske om, at der asfalteres

ned forbi molokkerne.

Bestyrelsen er bekymret, hvad angår det etablerede dræn øverst på stamvej 1. Bestyrelsen ønsker,

at det skrives ind i  en aftale, at en effektiv dræning ved disse molokker påhviler renovationsselskabet.


Bestyrelsen ønsker en beskrivelse af, hvorledes det nedlagte dræn øverst på stamvej 1 er udført.


Bestyrelsen har konstateret, at der er lugtgener ved molokkerne. Hvad kan der gøres ved dette?2. Veje og stier.


Ved først give lejlighed, når vejret tillader det, skal der lægges grus på stamvej 1.


Den 19. januar kl.10.00 mødes vi til en gennemgang af alle områdets veje. Det noteres, hvilke

veje der trænger til grus og rabatregulering. Herefter indhentes der et tilbud fra 2 entreprenører,

så bestyrelsen har en pris på arbejdet.

Der fremlægges herefter et forslag på generalforsamlingen 2016, der meddeler, hvor stor en

engangsbetaling der skal ydes pr. grundejer i Ålbækparken for at få vejenes tilstand forbedret.

Generalforsamlingen beslutter således det videre forløb. Hvis forslaget accepteres, skal bestyrelsens træffe en beslutning om, hvornår beløbet skal opkræves, og hvornår arbejdet skal udføres.


Ved gennemgangen af vejene den 19. januar noteres ligeledes, hvilke stikveje der skal have tilført en supplerende grusbunke. Disse grusbunker lægges herefter snarest ud.


3.Evt.

Lone er bortrejst fra 30.1  til 13.3.

Der afholdes møde hos Skive kommune den 26. januar kl. 10.00. Hans, Lone, Sonja og Bo deltager.Holstebro, den 12.januar 2016

Venlige hilsner Bo..