Referat 12.11.2015

Ålbækparkens  Grundejerforening

v/formand Hans Hovgaard

Ålbækparken 13

7860 Spøttrup

E-mail: hanshovgaard@gmail.com

Ålbækparkens Grundejerforening.

 


Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde torsdag den 12. 11.2015 kl.10.00

Mødet holdes hos Bo Bertel. Ålbækparken.

 

1.          Siden sidst

2.          Klage fra grundejer over placering af affalds-ø

3.          Økonomi

4.          Jordarbejde, veje og stier

5.          Evt

 

Referat.

 A. Siden sidst.  Vedr. bestyrelsens henvendelse til Skive kommune om opkrævning af medlemskontingent via ejendomsskatteopkrævningen.

Skive kommune ønsker ikke at  medvirke ved sådan en ordning.

 

B .Der er rettet henvendelse til Skive kommune vedr. hastighedsdæmpende foranstaltninger på Vadumvej. Skive kommune har vurderet sagen.

Kommunen foreslår en skiltning med nedsat hastighed i sommerperioden. Svaret er sendt til høring, og vi vil høre nærmere..

 

C.  Arbejdet med at nedlægge bredbåndsforbindelser i Ålbækparken forventes afsluttet ca.1.januar 2016.

 

D. Bestyrelsen er i dialog med Skive kommune vedr. vedligeholdelse af grøften. Lone kigger på sagen.

 

E. Til foråret 2016 lægges en portion grovflis på den øverste del af den grønne sti ved no. 73-52 for at stabilisere .Vi skal have trukket trærødder

op af grøften til foråret , når græsset igen kan bære belastningen.

 

F. Efter generalforsamlingen 2016 den sidste revidering af velkomstmappen. Der bør være en side om renovation og måske også om bredbånd.

 

2.Klage over placering af affaldsøer. Bestyrelsen har behandlet klagen og har besigtiget anlægget. Der er sendt et svar til vedkommende grundejer.

 

3. Sonja udleverede det opdaterede regnskab pr. 12.11.2015. Vi forventer, at regnskabet balancerer ved periodens udløb.

 

4. Veje og stier. Der er udlagt grusbunker langs stikvejene. Gruset til Ålbæk Strandvej vil blive placeret, når entreprenøren har afsluttet arbejdet med affaldsøerne.

 

 

Evt. Endvidere har bestyrelsen besigtiget placeringen af affaldsøen på Ålbæk Strandvej. Bestyrelsen kan ikke godkende placeringen. Formanden kontakter Nomi,

og beder om at affaldsøen placeres på venstre side af vejen overfor no. 2 , som anvist af bestyrelsen.

 

 

Sekretær Bo Bertel..