Referat 9.10.2013


Ålbækparkens Grundejerforening.

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde onsdag den 9.oktober 2013 kl. 10.00.

Mødet holdes hos Bo Bertel - Ålbækparken 12.


Referat :


1. Siden sidst

Formanden præsenterede en række adresseændringer, der er tilgået foreningen. De aktuelle ændringer foretages af Lone og Bo. Lone bliver modtager af foreningens E-post.

Formanden har sendt et brev til en grundejer angående manglende indklipning. Bestyrelsen har Besluttet at emnet” manglende indklipning” bringes op på generalforsamlingen 2014. Bestyrelsen vil fremsætte et forslag på generalforsamlingen, således at manglende indklipning—efter skriftlig varsling af grundejeren—bliver foretaget af en entreprenør på grundejerens

regning.

Foreningen er blevet anmodet om at overtage et friareal fra grundejer. Sonja tager kontakt til den pågældende grundejer, så området kan identificeres.

Lone orienterede om projekt Ålbæk Strand. Vi har fået afslag om donationer fra forskellige fonde.

Det undersøges nu, om det vil være mere hensigtsmæssigt at samle de forskellige tiltag under et.

Herefter søger vi midler til støtte til det samlede projekt.

Der bliver indkaldt til et møde vedr. en cykelsti fra Ålbæk til Lihme. Fra vores område deltager Jørgen Frydenlund.

Hans har talt med Skive kommune om nogle betonklodser, der er udlagt i vandkanten. Betonen er forvitret, og der stikker armeringsjern ud af betonen. De udgør dermed en risiko for strandgæster,

hvorfor vi har bedt kommunen om fjerne disse klodser.


2. Veje og Stier.

Vejene er blevet høvlet. Der lægges ikke grus på vejene, da disse er i fin stand. Der er aflagt grusbunker ud for de enkelte stikveje. Hans undersøger, hvem der har

vedligeholdelsespligten på det vejstykke, der går fra Mogens Sørensen ned over bækken til asfaltvejen.


3. Økonomi og kassebeholdning.

Sonja præsenterede de opdaterede regnskabstal for foreningen, og Sonja gennemgik tallene. Regnskabet ser fint ud, og vi forventer at komme ud af budgetåret med et positivt resultat.


4. Slåen . Gåturen blev aflyst på grund af regnvejr. Hans tager kontakt til kommunegartner Kent Larsen, for at høre om anbefalinger til bekæmpelse af slåen. Vi forventer herefter, at vi er blevet Klogere på problematikken.


5. Evt. Sonja foreslår, at vi på den kommende generalforsamling præciserer,

hvad begreberne kystliniebeskyttelse og fællesarealer indebærer for områdets

grundejere.

Generalforsamlingen

afholdes den 6. juni 2014.

Næste møde afholdes

hos Ernst den 6. marts 2014 kl. 10


Venlige hilsner.

Sekretær Bo Bertel.