Referat 15.03.2012

Referat fra bestyrelsesmødet den 15. marts 2012.


Siden sidst

Foreningen har været i en god og positiv dialog med Limfjord Camping om et samarbejde på en række områder.

Sankt Hans arrangementet afholdes efter de sædvanlige retningslinjer.

Sommersejlads med børn. Vi synes, at det er et godt initiativ, og Hans bliver tovholder på denne del af samarbejdet med campingpladsen.

Hans har aftalt med kommunen, at de udbedrer de skader, der er sket på vejen til stranden, samt at de høvler rabatten langs asfaltvejen ved campingpladsen bort.

Hans orienterede om planerne for etablering af en jollehavn ved fiskerhusene. Udspillet til dette initiativ kommer fra fritidsfiskerforeningen. Vi støtter op om projektet.

Renovation. Hans kontakter 4S med henblik på at få opstillet større containere til affald. Vi forventer hermed, at problemet med for meget henlagt affald vil være løst.

Hans tager emnet op til generalforsamlingen.

Hyben. Hybenbevoksningen på foreningens område på strandenklippes helt ned her i foråret. Hans giver entreprenøren besked.

Lone orienterede om planerne om etablering af en badeplatform på stranden. Der skal i første omgang søges om en tilladelse til en etablering. Herefter skal der søges om

fondsmidler til den praktiske gennemførelse. Dette arbejde foregår i et samarbejde med campingpladsen.

Veje og stier.

Vi mangler at færdiggøre arbejdet med den nederste halvdel af stamvej 1. Herefter har alle stamvejene gennemgået en ”renovering”. Vejene udbedres inden Påske.

Økonomi og kassebeholdning.

Sonja oplyste, at der lige nu er en kassebeholdning på ca. 40.000. En række udgifter er imidlertid

undervejs, så vi disponerer ikke yderligere i dette regnskabsår.

Diverse

Muldvarper. Muldvarpebekæmpelsen foretages ikke mere i foreningens regi. Ønsker man muldvarper bekæmpet rettes henvendelse til Bo Bertel, der herefter foretager bekæmpelsen.

Se opslaget på foreningens hjemmeside under ”sidste nyt”.

Det blev besluttet, at der ikke udsendes et referat fra generalforsamlingen med post. Referatet bliver lagt ud på foreningens hjemmeside, og det ses også i foreningens infoskabe.

Eventuelt.

Vi havde en drøftelse vedr. den planlagte sti fra Lihme til Ålbæk strand.

Bo Bertel.