Referat 30.07.2009

v/formand Kaj Bundgaard

Ålbækparken 22

7860 Spøttrup

Ålbækparkens Grundejerforening.

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde torsdag den 30. juni kl. 19.00.

Mødet holdes hos Lone Børmark, Ålbækparken 34.


Referat:

1.Siden sidst.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand Kaj Bundgaaard

Hjemmesiden varetages af Lone Børmark

Regnskab varetages af Sonja Jensen

Veje og stier varetages af Ernst Andersen

Sekretærjobbet varetages af Bo Bertel.


Ved næste generalforsamling fremsættes et forslag til ændring af bestyrelseshonorarerne.


Det blev aftalt, at der opsættes opdaterede medlemslister i infoskabene, samt at  ældre meddelelser nedtages. Vi beholder bankboksen. Lone gennemgår en række dokumenter, og relevante papirer placeres i boksen.  Der indhentes en pris fra entreprenøren vedr. en oprensning af søen. Der arbejdes videre med forslag om at indkalde interesserede medlemmer af foreningen til en ”arbejdslørdag”,hvor træer og buske, der efterhånden fylder for meget , skal fjernes.

Området ved søen trænger til en forskønnelse. Der sendes et nyt brev til ejeren af Ålbækparken 11, hvor bestyrelsen vil bede om et møde vedr. genbeplantningen. Der er fastsat en sidste frist for dette møde, idet det skal være afholdt inden 1.09.2009. Der er kommet en henvendelse til foreningen fra no. 149 angående uvedkommende kørsel på stien ud mod markerne. Bestyrelsen henstiller til grundejeren, at man selv noterer nummeret på bilen og herefter retter henvendelse til politiet.

Generalforsamlingen 2010 afholdes i Lihme forsamlingshus den 11.juni kl. 19.00. Sankt Hans arrangementet forløb fint. Der var fremmødt 170 personer, der havde en hyggelig aften ved bålet.


2.Veje og stier.

Bestyrelsen fastholder den aftalte procedure med, at der lægges 1 grusbunke ud for hver stikvej 1 gang om året. Der leveres grus primo oktober. Der foretages en udbedring ifølge den aftalte plan

af den nordre stamvej på det øverste stykke. Arbejdet foregår i oktober måned


3.Økonomi og kassebeholdning.

Lone fremlagde et budget for årets økonomi. Budgettet blev drøftet af bestyrelsen, som konstaterede at økonomien ser fornuftig ud i forhold til de planlagte opgaver, der skal løses.

Lone og Sonja vil overveje hvorledes den fremtidige kontingent indbetaling  fra medlemmerne kan foretages. Vi ser gerne en ændring af den nuværende betalingsform, idet denne er særdeles tidskrævende.


4. Diverse.

Bestyrelsen havde en drøftelse af indklipning af træer og buske ved stierne. Bestyrelsen kan konstatere, at der er nogle få grundejere, der ikke får foretaget den nødvendige indklipning, hvilket er til gene for alle der færdes i området. Bestyrelsen henstiller, at den nødvendige indklipning finder sted!  Der medtages et forslag til den kommende generalforsamling. Forslaget vil gå ud på, at der kan opkræves betaling for manglende indklipning, idet bestyrelsen ved manglende indklipning efter at have adviseret grundejeren kan bestille entreprenøren til at foretage indklipningen.


5. Eventuelt :   

Næste møde holdes hos Sonja Jensen den 17. oktober kl. 10.00


Med venlig hilsen

Bo Bertel