Referat 22.03.2019

Referat af bestyrelsesmøde i Ålbækparkens Grundejerforening, fredag den 22. marts 2019 hos Helmer Støvring, Ålbækparken 153 kl. 12.30


Til stede: Helmer Støvring, Frank Erik Nielsen og Bjarne Pedersen.

Afbud fra: Jytte Christensen og Bo Bertel.


1. Velkomst v/værten.

Formand Helmer Støvring bød velkommen til mødet, som p.g.a. afbud fra Bo Bertel blev afholdt hos ham.


2. Siden sidst v/formanden.                                                                                                                                               

Skrivelse fra ”Netværk for bestyrelser i grundejerforeninger” med tilbud om medlemskab af deres forening Trikel, som er en ejerforening, hjemmehørende på Christianshavn.

Bestyrelsen ”takker nej” til tilbuddet.


Modtaget endeligt skøde på det jord ”købt” af ejerne til kr. 0,- i.h.t. Servitut af 8.3. 1973. Arealerne er veje og stier i Ålbækparkens sommerhusområde.   


Jørgen Frydenlund arbejder stadig på stiforbindelsen til Lihme, hvilket foreningen tidligere har givet tilsagn om at støtte moralsk.


Hans Hougaard, Ålbækparkens Venner,  har henvendt sig til os vedr. evt. mulig overtagelse af campingpladsens gamle badebro, da campingpladsens badebro skal udskiftes. Jeg har meddelt Hans Hougaard, at vi er interesseret i overtagelsen, da denne bro er meget lettere at stille op og nedtage end den bro vi har. Vi vil blive informeret når og hvis broen skal udskiftes.

Hans har fremsat forslag om ændring af vejbelægning. Forslag: granit, som bestyrelsen ikke kan være enig i, da granit støver meget mere end nuværende belægning, men granittens beskaffenhed, kantet, kunne være erstatning for det runde grus.


Nomi har henvendt sig om, om vi kunne tænke os at udskifte 1 af de 3 beholdere til husholdningsaffald (står på vej 1) med en  ren papbeholder.

Jeg har meddelt Nomi at dette var en god idé og samtidig gjorde jeg opmærksom på, at foreningens medlemmer ikke kunne accepterer en forhøjelse af prisen for tømning af vore beholdere, som jeg fornemmede i løbet af samtalen, kunne blive aktuelt, idet affaldet ikke er sorteret korrekt. Jeg gjorde opmærksom på, at temmelig tit holder ”fremmede biler” ved molokkerne og tømmer bagagerummet. Deres sortering kan vi ikke tage ansvaret for.


Efter omdeling til de adresser i Ålbækparken som stadig ikke har meddelt deres mail-adresse, er der stadig ca. 33 beboere, som ikke har oplyst mail-adresse. Da det jo er temmelig dyrt at udsende post vil der nu blive brugt kr. 330,- til porto til de beboere, som ikke har opgivet mail-adresse og håbet er så, at alle herefter er med på at modtage elektronisk post.


Bestyrelsen foreslår Jytte Bundgaard som dirigent ved kommende generalforsamlingen.


I forbindelse med vort Skt. Hans bål har vi fra Nordvestjyllands Brandvæsens beredskabsinspektør  modtaget Bekendtgørelse om brændværnsforanstaltninger, ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Ved nærlæsning af denne bekendtgørelse er det fremover besluttet ikke at afholde Skt. Hans bål på den måde vi plejer at gøre det med et stort bål, da vi slet ikke kan overholde gældende regler.

Da traditionen med at mødes Skt. Hans aften gerne skal bibeholdes, arbejder bestyrelsen på at der kan afholdes et bål indenfor lovens rammer, hvilket vil betyde, at grundejerne ikke mere kan køre haveaffald ned på bålpladsen.


Ejendomsmæglerfirmaet EDC anmoder om at få lov til at hænge opslag op i vore opslagsskabe, hvor de bekendtgør, at de i uge 21 vil lave FOKUSUGE i Ålbækparken med åbent hus m/tilmelding  alle ugens 7 dage.

Bestyrelsen vedtog, at kun mod betaling f.eks. fortæring ved Skt. Hans aftenarrangementet kan de ophænge deres reklame, idet bestyrelsen mener det er en reklame der vil blive hængt op og da der jo er andre mæglere der sælger huse i området må det betragtes som konkurrenceforvridende, hvis reklamen er gratis.


3. Nyt fra sekretæren.

Intet.


4. Nyt fra kassereren.

Kasseren fremlagde regnskab pr. 22/3 2019.


5. Nyt omkring hjemmeside og IT.

Intet.


6. Nyt fra næstformand/vejmand.

Vejene er besigtiget og ser efter omstændighederne, med den meget regn vi har fået, pæne ud.

Når der bestilles vejsand næste gang skal der ved bestillingen gøres tydelig opmærksom på, at chaufføren, inden gruset køres ud, skal kontakte Frank Nielsen, Ålbækparken 152, så han kan anvise, hvor sandet skal spredes ud.


7. Næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde finder sted den 10. maj 2019 hos Bjarne Pedersen, Ålbækparken 15,  kl. 12.30.


8. Evt.

Intet.


9. Nyt omkring generalforsamlingen. Hvem er på valg?

På valg er Bo Bertel, Jytte Christensen og Helmer Støvring.

Formanden sørger for bestilling af smørrebrød til generalforsamlingen.


10. Inspektionsrunde i områder for indklip.


Det blev på inspektionsrunden konstateret, at ejerne af nr. 130 og 131 skal have besked om beskæring af træer, som hænger ud over  stikvej og stamvej snarest.


For referat, i sekretærens fravær: Marianne Støvring.


Referatet er godkendt af bestyrelsen 28/3 2019 ------Ref. Marianne Støvring