Referat 17.4.2010

v/formand Kaj Bundgaard

Ålbækparken 22

7860 Spøttrup

Ålbækparkens Grundejerforening.

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde lørdag den 17. april 2010 .

Referat.

Bestyrelsen foretog en gåtur langs stranden, hvor vi besigtigede området.

1.Siden sidst.

Forhandlingerne omkring badebroen er endnu ikke afsluttet, Vi afventer yderligere information fra

Skive kommune.

Lone Børmark retter henvendelse til Skive kommune angående oprensning af de 2 bække på foreningens område.

Skive kommune har meddelt bestyrelsen, at maN ikke kan gå ind i sagen om Ålbækparken 11.

Vi havde en drøftelse om nedklipning af bevoksning på foreningens fællesarealer. Lone vil udarbejde et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

2.Veje og stier

Der er tilfredshed med vejenes tilstand. Stamvejene høvles igen ultimo juni.


3.Økonomi og kassebeholdning.

Året regnskab udviser et overskud på ca. 13.000,-.

Sonja udsender indkaldelsen til generalforsamlingen 2010. Bo skriver indkaldelsen og

adresserer kuverterne hvorefter de gives videre til Sonja, der vedlægger girokort til kontingentet.

4.Diverse .

Intet at notere.

5. Den kommende generalforsamling.

Der fremsættes 4 forslag til vedtægtsændringer.


Forskal til årets generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 1.4.

Retningslinierne for græsslåning udvides til også at omfatte indklipning af træer og buske

Indbetaling af gebyrer skal følge regeskabsåret

Ved hver stikvej udlægges hvert år grusbunker således grundejerne kan udbedre opstående skader på deres stikvej.


Ved generalforsamlingen sidder Bo ved indgangen .

Lone og Sonja har påtaget sig opgaven med indkøb af forplejning.

Bestyrelsen mødes i Lihme Forsamlingshus den 11. juni kl. 13.00.

6. Eventuelt :             

Der afholdes et bestyrelsesmøde hos Lone den 2. juni kl. 19.00

Der udsendes indkaldelse med dagsorden til dette møde senere. Der er foreløbig aftalt flg. punkter til dagsorden : Indhentet pris på søens opremsning. Oplæg vedr. fællesarealerne. Aftaler med kommunen vedr. de 2 bække. Opsætningen  badebroen.       

                                                     

Med venlig hilsen

Bo Bertel